Risk Management Forum

ศูนย์ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ การบริหารจัดการความเสี่ยง

Good Governance การกำกับกิจการที่ดี – กลับมาเป็นกระแสที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ (เรื่องที่ 153) ตอนที่ 1

อาจารย์ จิรพร สุเมธีประสิทธิ์

www.interfinn.com

chirapon.wordpress.com

 

การกำกับกิจการที่ดีกลับมาเป็นกระแสที่มีความสำคัญอีกครั้ง เพราะวิกฤติการณ์ทางด้านธุรกิจที่มาจากการตกแต่งสถานะกิจการของเอนร่อน เวิร์ลคอม และกิจการอื่น ๆ ทั้งที่คำว่าการกำกับกิจการที่ดีเป็นประเด็นที่กล่าวถึงมายาวนานทั้งในภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐ  แต่ยังคงเป็นประเด็นที่ไม่สามารถแสดงได้ชัดเจนเพียงพอและอย่างเป็นรูปธรรม และยังคงเป็นประเด็นที่ผู้คนสงสัย ไม่แน่ใจยังสีเทาที่ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นสีขาวได้

การศึกษาได้พบว่า ในกิจการขนาดใหญ่ทุกแห่งที่ประสบความล้มเหลวทางธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทกลายเป็นคนกลุ่มสุดท้ายที่รับรู้ว่า มีความผิดปกติของการปฏิบัติ หรือความไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้นในกิจการซึ่งสะท้อนอย่างชัดเจนว่า ลำพังเพียงการแสดงบทบาทของคณะกรรมการบริษัท อาจจะไม่เพียงพอในการกับการบริหารกิจการให้เป็นการกำกับที่ดี หากไม่สามารถฝังคำว่า “Good Governance” ลงไปในระดับหน่วยงานและในระดับบุคคลได้อย่างมั่นใจ

ใครบ้างที่สูญเสียจากการกำกับกิจการไม่ดีเพียงพอ

การกำกับกิจการที่ดี เป็นระบบที่กิจการใช้ในการกำหนดทิศทางและควบคุมการดำเนินงานของกิจการ โดยคณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบในการกำกับดูแลกิจการในระดับบนสุด และไล่ระดับลงมาถึงระดับฝ่ายงาน ระดับกิจกรรมและระดับบุคคล เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินกิจการจะบรรลุผลตามเป้าหมาย

จากนิยามดังกล่าว การกำกับกิจการที่ดีจึงเป็น

(1)   เกราะป้องกันและคุ้มครองให้การดำเนินงานเป็นไปตามพันธกิจ

(2)   กรอบการดำเนินงานที่ได้รับการยอมรับว่าสร้างคุณค่า (Value) ให้แก่กิจการ

(3)   หลักประกันว่าจะมีแนวปฏิบัติด้านการบริหารและการจัดการกับความเสี่ยง

(4)   ช่องทางในการตรวจตราการเคลื่อนไหวต่าง ๆ ภายในกิจการ

ในกิจการที่ให้ความสำคัญกับการกำกับกิจการที่ดี จะเกิดคำถามที่สำคัญ ได้แก่

(1)   ใครต้องรับผิดชอบในส่วนใดบ้าง เพื่อให้เพียงพอและครบถ้วน

(2)   ใครจะเป็นคนกำหนดทิศทางและพารามิเตอร์ให้แก่ผู้ที่รับผิดชอบแต่ละคนเพื่อให้อยู่ภายในกรอบทิศทางที่ต้องการ

(3)   ใครจะเป็นคนกำหนดดัชนีผลการดำเนินงานในส่วนต่าง ๆ

(4)   ใครจะเป็นคนกำกับติดตามกระบวนการและประเมินผลลัพธ์

(5)   ใครต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานของใคร

เครื่องมือในการกำกับกิจการที่ดี

เครื่องมือในการกำกับกิจการที่ดีมีอยู่หลากหลายประการ

(1)   โครงสร้างขององค์กร (Structure) ควรมีความเหมาะสม

–  รอบคลุมกิจกรรมหลักทั้งหมดไม่มีช่องว่างหรือความซ้ำซ้อนกัน รวมผู้ให้บริการภายนอก

–  ลักษณะที่สอบทาน ตรวจสอบ ถ่วงดุลซึ่งกันและกัน

–  มีการประเมินผลการให้บริการระหว่างฝ่ายงานเพื่อประกันคุณภาพ

(2)   หน้าที่ ความรับผิดชอบ (Responsibilities)

–  หน้าที่ความรับผิดชอบ ครอบคลุมกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เชิงป้องกันและแก้ไข บริหารตนเอง

–  หน้าที่รับผิดชอบรวมถึงการมีจิตอาสาเพื่อช่วยภาระงานที่ต้องการพลังความสามัคคี

(3)   กระบวนการและวิธีปฏิบัติ (Processes and practices)

–  กำหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจน

–  คู่มือการปฏิบัติงานประจำแยกออกจากงานโครงการ

–  คู่มือบริหารคู่สัญญา บริหารแผนงานกับผู้ให้บริการภายนอก

–  ทบทวน เปลี่ยนแปลง รวมแผนฉุกเฉิน/สำรอง

(4)   นโยบาย (Policies)

–  เป็นประกาศถึงองค์ประกอบของการบริหารที่ดี การบริหารงานบุคคล การบริหารลูกค้า การบริหารคู่ค้า

–  เป็นเครื่องมือการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ

–  เป็นเกณฑ์ในการสร้างแนวปฏิบัติต่อไปและส่งเสริมสมรรถนะหลัก

(5)   R ระบบการรายงาน (Reporting mechanisms)

–  เป็นข้อมูลที่สะท้อนสถานะความเสี่ยงต่อความสำเร็จ

–  เป็น MIS สำหรับประกอบการตัดสินใจ

–  เป็นฐานของการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล

(6)   การรับรอง ข้อผูกพันของการตัดสินใจระดับบริหาร การมอบอำนาจการตัดสินใจ

–  การใช้ดุลยพินิจ

–  การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ

–  การรับผิดชอบในฐานะเจ้าภาพความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

(7)   ความสัมพันธ์ภายในองค์กรและวัฒนธรรมองค์กร

–  กิจกรรมที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ 2 ฝ่ายงานต้องสร้างกลไกบูรณาการ

–  การให้ความเห็นข้ามฝ่ายงานและข้ามสายงาน

–  บทบาทและความรับผิดชอบในรูปคณะทำงาน คณะกรรมการ โดยกำกับการเสียสละเวลาเข้าร่วม 80% การให้ความเห็นเชิงสร้างสรรค์

–  กำหนดภาระงานที่ต้องทำงานในลักษณะทีมงานเพื่อทำงานร่วมกัน

–  การแบ่งปัน แลกเปลี่ยน และบทเรียนเพื่อการเรียนรู้

–  ภาวะผู้นำและการสร้างตำนาน

–  การเป่านกหวีด

–  การพูดและแสดงออกในฐานะสมาชิกขององค์กร

–  การประเมินจากล่างขึ้นบน

–  ความเป็นธรรม

–  ความไว้เนื้อเชื่อใจกัน

(8)   การแทรกแซงจากภาคการเมือง

–  การกำหนดเกณฑ์และเงื่อนไขของธรรมาภิบาลเพื่อการป้องกัน

–  การกำหนดนิยามการขัดแย้งของผลประโยชน์

–  ไอทีภิบาลเพื่อกำหนด Watchlist หรือรายการเฝ้าระวัง

(9)   การบริหารภาคี เครือข่าย

–  สื่อสังคมออนไลน์ อินทราเนต อินเตอร์เนต

–  การสร้างความร่วมมือระหว่างกันอย่างถาวร

–  ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility)

–  สหภาพแรงงาน

–  การบริหารมวลชนสัมพันธ์

–  การบริหารข้อร้องเรียน

Advertisements

พฤษภาคม 11, 2011 - Posted by | Corporate Governance

ยังไม่มีความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: