Risk Management Forum

ศูนย์ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ การบริหารจัดการความเสี่ยง

ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงด้านการควบคุมภายใน – เรื่องที่ 387

อาจารย์ จิรพร  สุเมธีประสิทธิ์

Sumetheeprasit@hotmail.com

https://chirapon.wordpress.com

กลยุทธ์การบริหารงานด้านการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพจะเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อกิจการนั้น ๆ มีกระบวนการและขั้นตอนบริหารความเสี่ยงของการควบคุมภายในเข้าไปช่วยในการวิเคราะห์ระบบการควบคุมภายในอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และเหมาะสม นับตั้งแต่

 1. การค้นหาและระบุความเสี่ยงที่ต้องการปรับลดและควบคุมด้วยระบบการควบคุมภายใน
 2. การวิเคราะห์รายละเอียดของความเสี่ยงด้านการควบคุมภายในนั้น ๆ เพื่อจัดหาแนวทางการออกแบบกิจกรรมใหม่ด้านการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพิ่มเติม
 3. การเลือกแนวทางการควบคุมภายในจากแนวทางที่เป็นไปได้ทั้งหลาย
 4. การติดตาม ประเมินผลเป็นระยะ ๆ อย่างสม่ำเสมอว่าระบบการควบคุมภายในนั้น ๆ ยังคงเหมาะสมและทำหน้าที่ในการกำกับการดำเนินงานภายในกิจการได้อย่างมีประสิทธิผลหรือต้องการการปรับปรุง เพิ่มเติม แก้ไขการควบคุมภายในเสียมใหม่

จากแนวทางดังกล่าวข้างต้น การบริหารระบบการควบคุมภายในบนฐานความเสี่ยง (Risk-based Internal Control) จึงใกล้เคียงกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วไป โดยประกอบด้วยขั้นตอนหลัก ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1      การกำหนดความชัดเจนเชิงนโยบายระดับองค์กร

ขั้นตอนที่ 2      การค้นหาและระบุความเสี่ยงด้านการควบคุมภายใน

ขั้นตอนที่ 3      การออกแบบและประกาศใช้การควบคุมภายใน

ขั้นตอนที่ 4      การประเมินการใช้งานระบบการควบคุมภายใน

รายละเอียดของการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน เป็นดังนี้

ขั้นตอนที่ 1

การกำหนดความชัดเจนเชิงนโยบายระดับองค์กร

เป็นเรื่องของการพัฒนาสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายใน เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการหรือสไตล์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของแต่ละกิจการที่มีความแตกต่างกัน

ขั้นตอนนี้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบที่สำคัญของผู้บริหารระดับสูงของแต่ละกิจการ โดยครอบคลุมตั้งแต่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารระดับสายงานธุรกิจ

ตัวอย่างสิ่งที่เป็นรูปธรรมในเชิงนโยบาย ได้แก่

1.การประกาศนโยบายการควบคุมภายในระดับองค์กร

2.การแสดงปรัชญาทางธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับการควบคุมภายใน

3.การประกาศใช้จรรยาบรรณทางธุรกิจที่เน้นการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน

เป็นต้น

สิ่งที่เป็นรูปธรรมในเชิงนโยบายเหล่านี้ จะต้องมีการสื่อสารและชี้แจงกลยุทธ์ของการควบคุมภายในให้แก่บุคลากรรับรู้ และสร้างการยอมรับร่วมกัน ให้ทุกคนดำเนินการที่สอดคล้องกับความคาดหวังขององค์กร

หลังจากการสื่อสารและการชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจ ปละปรับทัศนคติของบุคลากรภายในองค์กรแล้ว  ผู้บริหารยังต้องทำการจัดสรรและอนุมัติทรัพยากร งบประมาณ บุคลากรที่เหมาะสม เพียงพอ ในการสนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมการควบคุมตามที่ต้องการ โดยส่วนหนึ่งของการจัดสีนี้ จะต้องรวมถึงการจัดหลักสูตรการอบรมแก่บุคลากรอย่างเพียงพอ และอย่างทั่วถึงทุกคน เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถปฏิบัติงานตามแนวทางของการควบคุมภายในที่กำหนดได้จริง

ขั้นตอนที่ 2

การค้นหาและระบุความเสี่ยงด้านการควบคุมภายใน

การให้ความสำคัญกับความเสี่ยงเพราะความเสี่ยงมีที่มาจากความไม่แน่นอน หรือมาจากความเปลี่ยนแปลงจนอาจจะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กรจนเกินกว่าระดับที่ยอมรับได้ และทำลายคุณค่าของกิจการ (Corporate Value)

ดังนั้น การค้นหาและระบุความเสี่ยงด้านการควบคุมภายใน จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อกิจการได้กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายของการดำเนินธุรกิจ และสิ่งที่ถือว่าเป็นมูลค่าหรือคุณค่าของกิจการ (Corporate Value) อย่างชัดเจนว่าแบบใดที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) เพื่อใช้เป็นตัวเทียบเคียงในระหว่างการค้นและและระบุความเสี่ยง

ตัวอย่างของสิ่งที่เป็นมูลค่าหรือคุณค่าของกิจการ ได้แก่

 1. ส่วนแบ่งทางการตลาด
 2. แบรนด์หรือชื่อเสียงของกิจการ
 3. การประกันด้านคุณภาพ
 4. ระดับความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 5. กระบวนการนำส่งผลผลิตของกิจการเป็นไปตามเกณฑ์
 6. ผลประกอบการเป็นไปตามความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก ๆ

ขั้นตอนที่ 3

การออกแบบและประกาศใช้การควบคุมภายใน

หลังจากมีความชัดเจนเรื่องของเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือปัจจัยความเสี่ยงสำคัญ ๆ ด้านการควบคุมภายในที่มีโอกาสเกิดภายในกิจการ ระหว่างการดำเนินกระบวนการและการปฏิบัติงาน และถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ต้องมีการจัดการด้วยกิจกรรมด้านการควบคุมภายในแล้ว

ในขั้นตอนนี้ เป็นการออกแบบและนำเอากิจกรรมด้านการควบคุมภายในมาใช้ โดยการดำเนินงานเป็นกระบวนการที่เป็นทางการ  มีทั้งเอกสารและการชี้แจงทำความเข้าใจ

นอกจากนั้น ก่อนการประกาศใช้กิจกรรมใหม่ด้านการควบคุมภายใน ควรจะมีการประเมินความคุ้มค่าด้วยการเปรียบเทียบภาวะและต้นทุนของการสร้างการควบคุมภายในใหม่ ๆ กับผลตอบแทนและประโยชน์ที่อาจจะเกิดกับกิจการในการลดระดับความเสี่ยงด้านการควบคุมภายใน

กรณีที่ผลประโยชน์ไม่ใช่ตัวเงิน กิจการจะต้องเพิ่มกิจกรรมหลักอีกประการหนึ่ง คือ การวางเกณฑ์ในการตีค่าผลประโยชน์ในลักษณะต่าง ๆ ให้ชัดเจนและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องก่อน

ในกรณีที่กิจกรรมใหม่ด้านการควบคุมภายในเป็นประโยชน์ต่อกิจการอย่างชัดเจนในเชิงประจักษ์ ไม่จำเป็นต้องมีการพิสูจน์ หรือเป็นมาตรฐานการควบคุมภายในที่กำหนดมาจากภายนอกกิจการ ที่กิจการต้องทำให้สอดคล้องกับมาตรฐานนั้น ๆ  กิจการอาจจะต้องเปลี่ยนเทคนิคในการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการออกแบบการควบคุมภายในใหม่ ๆ เป็น Cost Effectiveness หรือการประหยัดทรัพยากรในการใช้การควบคุมภายใน ให้มากที่สุด เพราะการวางระบบการควบคุมภายในเป็นรายนาทีอาจจะลดความเสี่ยงได้ดีที่สุดแต่มีต้นทุนด้านเวลาทำงานของบุคลากรมากเกินไป

ขั้นตอนที่ 4

การประเมินการใช้งานระบบการควบคุมภายใน

หลังจากการนำกิจกรรมใหม่ ๆ ด้านการควบคุมภายในออกใช้กำกับการปฏิบัติงานและดำเนินงานอย่างเป็นทางการแล้ว  กิจกรรมสุดท้ายของกระบวนการบริหารความเสี่ยงในด้านการควบคุมภายใน คือ การติดตามและทำการประเมินผลของการใช้กิจกรรมใหม่ ๆ ด้านการควบคุมภายใน และการควบคุมภายในที่ใช้อยู่แล้วว่ามีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง และได้ผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอตามความคาดหมายหรือไม่

วิธีการที่ดีในการประเมินผลการใช้ระบบการควบคุมภายใน คือ

 1. การตรวจสอบเป็นจุด ๆ แบบสุ่มตรวจบางส่วน
 2. การสรุปผลการการประกอบการและการปฏิบัติงานในภาคปฏิบัติจริง ซึ่งเป็นหลักฐานของระบบการควบคุมภายใน

หลักการสำคัญของการประเมินผลการควบคุมภายใน คือ ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายของกระบวนการในการประเมินผลต้องไม่สูงเกินไป จนทำให้เกิดภาวะสูงกว่าความเสียหายที่เกิดจากความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการควบคุมภายในนั้น ๆ

กิจการมีความจำเป็นและความรับผิดชอบในการจัดวางและธำรงรักษาระบบการควบคุมภายใน ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งระบบการควบคุมภายในปัจจุบันจะต้องดำเนินการโดยใช้ฐานความเสี่ยง (Risk Based) อย่างเพียงพอด้วย

 

สนใจเชิญบรรยายหัวข้อนี้ติดต่อsumetheeprasit@hotmail.com

ตุลาคม 31, 2012 Posted by | ควบคุมภายใน | , , , | ใส่ความเห็น

การบริหารความเสี่ยงด้านการควบคุมภายใน – เรื่องที่ 386

อาจารย์ จิรพร  สุเมธีประสิทธิ์

Sumetheeprasit@hotmail.com

https://chirapon.wordpress.com

การควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ  เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปด้วยความราบรื่น และสอดคล้องกับการรักษามูลค่าของกิจการ  ตลอดจนทำให้กิจการมีสถานะของการดำเนินงานใกล้เคียงกับความคาดหวังของหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการกำกับการดำเนินงานของกิจการ ซึ่งรวมถึงการเพิ่มเติมเงื่อนไขของการควบคุมภายในของกิจการต่าง ๆ มากขึ้นจากเดิมเพื่อความมั่นใจของหน่วยงานที่กำกับ จนทำให้กิจการต้องออกแบบการควบคุมภายในให้ดี มิฉะนั้นจะเกิดความเสี่ยงจากการใช้ระบบการควบคุมภายในเพิ่มขึ้นจนเกินกว่าที่กิจการยอมรับได้

ลักษณะของความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับกระบวนการการควบคุมภายในที่สำคัญ ได้แก่

  ประการที่ 1การออกแบบและจัดวางระบบการควบคุมภายในตั้งแต่แรกไม่เหมาะสมความเสี่ยงที่มักจะเกิดขึ้นในช่วงการดำเนินการริเริ่มใช้
การควบคุมภายใน ได้แก่

 1. ผู้ที่รับผิดชอบในการจัดวางการควบคุมภายในเป็นใคร เชื่อถือได้หรือไม่
 2. ผู้ที่รับผิดชอบในการทบทวนการทำงานของระบบการควบคุมภายในในงานประจำวันมีหรือไม่ และเชื่อถือได้หรือ
  ไม่ว่าจะมีความเหมาะสม

โดยทั่วไป กิจการมักมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในหรือฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่กำหนด
กระบวนการควบคุมภายใน

ซึ่งวิธีการนี้เป็นไปโดยไม่ครอบคลุม แม้ว่าอาจจะมองด้วยเหตุด้วยผล แต่อาจจะไม่ได้ดุลยภาพระหว่างการรุกงานใน
เชิงธุรกิจกับการกำกับการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกัน

สิ่งที่เกิดขึ้นในตกระบวนการเช่นนี้ ทำให้มีความเสี่ยงได้ 2 ทางคือ

ทางแรก คือ มีการออกแบบและใช้บังคับการควบคุมภายในที่มากเกินไป เข้มงวดเกินไป

ทางที่สอง คือ มีการออกแบบและการใช้บังคับการควบคุมภายในที่น้อยเกินไป หย่อนยานเกินไป เพราะ
มองไม่เห็นประเด็นของปัญหา

แนวทางในการแก้ไขความเสี่ยงในลักษณะนี้คือ การหาที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาช่วยวางเกณฑ์
หรือเงื่อนไขในการสอบทานระบบการควบคุมภายในที่ใช้อยู่หรือที่ออกแบบใหม่ รวมทั้งทำการสอบทาน
และทบทวนในขั้นตอนของการออกแบบหรือการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน ก่อนที่จะตัดสินใจ
ประกาศใช้อย่างเป็นทางการ เพื่อไม่ให้ตึงเกินไปหรือหย่อนยานเกินไป

  ประการที่ 2  การทบทวนจากระดับบริหารที่ไม่เพียงพอบทบาทของการทบทวนระบบการควบคุมภายในไม่ใช่บทบาท
ของฝ่ายงานกำกับหรือควบคุม หรือฝ่ายงานตรวจสอบภายในเท่านั้นหากแต่เป็นบทบาทของผู้บริหารระดับ
สูง หลังจากเริ่มนำเอาระบบการควบคุมภายในออกใช้บังคับแล้ว ผู้บริหารกิจการควรจะรับผิดชอบในการ
ทบทวน พิจารณา และประเมินข้อมูลสารสนเทศและรายงานที่เป็นผลการการปฏิบัติงานตามระบบการควบ
คุมภายในที่กำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่ายังมีการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและ
ครบถ้วน โดยไม่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจของกิจการข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลระบบการ
ควบคุมภายในควรจะนำไปใช้ประกอบในการตัดสินใจปรับปรุงนโยบายและกรอบแนวทางของระบบการ
ควบคุมภายในในระยะต่อไป

 

ประการที่ 3ระบบการควบคุมภายในไม่ยืดหยุ่น ไม่คล่องตัวเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการวางระบบการควบคุมภายใน
ที่เข้มงวดเกินไป จนอาจจะกลายเป็นข้อจำกัดหรืออุปสรรคที่ขัดขวางการปรับปรุงกระบวนการดำเนิน
งานที่ดีขึ้น  หรือการขยายฐานการดำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้นจากเดิม อันเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการ
การที่ระบบการควบคุมภายในขาดความยืดหยุ่นและไม่คล่องตัวนี้ มักจะมาจาก

 1. ผู้รับผิดชอบในการออกแบบและธำรงรักษาระบบการควบคุมภายในไม่เข้าใจความจำเป็น
  ทางธุรกิจ ไม่มีแนวคิดแบบธุรกิจ คิดแต่จะควบคุม กำกับอย่างเดียว
 2. ผู้รับผิดชอบไม่เปิดรับข้อมูลป้อนกลับจากผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่
 3. ผู้รับผิดชอบไม่มีความรู้ ไม่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการค้นหาและเข้าถึงข้อมูลความเสี่ยง
  เกิดใหม่ ที่อาจจะนำมาใช้เป็นตัวขับเคลื่อนความเสี่ยงในทางบวก ในการพิจารณาปรับปรุง
  แก้ไข เปลี่ยนแปลงระบบการควบคุมภายในที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ให้เหมาะสมกับสภาพแวด
  ล้อมทางบวกที่เปลี่ยนแปลงไป
 4. ผู้กำกับระบบการควบคุมภายในพิจารณาเฉพาะโมเดลธุรกิจและสถานการณ์ในปัจจุบัน ไม่มี
  กลไกหรือกระบวนการในการวางแผนเพื่อเตรียมการควบคุมภายในให้พร้อมสำหรับรองรับก
  ารเติบโตหรือการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางบวกที่เพิ่มขึ้นในอนาคต

แนวทางในการแก้ไขความเสี่ยงในลักษณะนี้ คือ การเพิ่มโครงการหรือกิจกรรมการพิจารณา วิเคราะห์
แนวทางการปรับเปลี่ยนระบบการควบคุมภายใน เพื่อรองรับธุรกรรมและสายธุรกิจใหม่ ๆ ภายในกิจการ

ในการดำเนินการดังกล่าว ประเด็นที่ควรได้รับความสนใจเป็นพิเศษ ได้แก่

 1. อุปสรรคของการควบคุมภายในที่ทำให้ต้นทุนการดำเนินงานเพิ่มขึ้น
 2. อุปสรรคของการควบคุมภายในที่ทำให้เสียเวลามากขึ้น สิ้นเปลืองเวลาเทียบกับกิจกรรม
  ที่มีคุณค่ามากกว่า
 3. การลดความเสี่ยงที่กระทบต่อความได้เปรียบด้านการแข่งขันทางธุรกิจ
 4. การทำให้ผู้ปฏิบัติงานขาดทางเลือกที่ดีกว่า หรือเหมาะสมกับบางสถานการณ์มากกว่า จน
  ทำให้ไม่เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน

สนใจเชิญบรรยายหัวข้อนี้ติดต่อsumetheeprasit@hotmail.com

ตุลาคม 29, 2012 Posted by | ควบคุมภายใน | , , , | ใส่ความเห็น

Risk – Based Internal Control Perspective การควบคุมภายในบนฐานความเสี่ยง-เรื่องที่ 380

อาจารย์ จิรพร  สุเมธีประสิทธิ์

sumetheeprasit@hotmail.com

https://chirapon.wordpress.com

แม้ว่ากิจการจะมีความแตกต่างกันในด้านรูปแบบ สไตล์ของการดำเนินธุรกิจ  การบริหารจัดการธุรกิจและการกำกับดูแลกิจการย่อมจะไม่เหมือนกัน  การวางระบบการควบคุมภายในของแต่ละกิจการจึงขึ้นอยู่กับว่าสถานะความเสี่ยงที่กิจการนั้น ๆ เผชิญหน้าอยู่เป็นอย่างไร

การควบคุมภายในตามฐานความเสี่ยงที่กิจการรับรู้ (Risk-based Internal Control Perspective) จึงเป็นเรื่องของการสร้างความแตกต่างของระบบการกำกับการดำเนินงานที่จะควบคุมให้กิจการประสบกับความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้  มีเสถียรภาพของผลการดำเนินงาน ไม่ผันผวนขึ้นลงแบบไร้ทิศทาง ปรับปรุงความรับผิดชอบของบุคลากรทุก ๆ คนให้ดีขึ้น และใช้สามัญสำนึกเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติในการดำเนินงานมากขึ้น

ฐานความเสี่ยงเข้าไปเกี่ยวข้องกับการควบคุมภายในเพราะการปฏิบัติงานในแต่ละกิจการมีความไหวตัวต่อความผิดพลาด บกพร่อง ฝ่าฝืน และการทุจริตแตกต่างกัน งานบางงานไม่จำเป็นต้องมีการควบคุมและกำกับแบบเข้มงวดมาก แต่งานบางงานต้องใช้การกำกับและควบคุมแบบเข้มงวดกวดขัน ห้ามฝ่าฝืน ห้ามละเลย เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานจะไปตามผลที่คาดหวังไว้ 

ฐานความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมภายใน ได้แก่

ฐานความเสี่ยงที่ 1 ความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Risk) คือ ความเสี่ยงที่ผลการดำเนินงานจะออกมาในทางลบอันเนื่องมาจากการวางนโยบาย การกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจและวิธีการดำเนินธุรกิจ ที่มีปัจจัยความเสี่ยงหรือเงื่อนไขจากภายในหรือภายนอกกิจการตัวอย่างของความเสี่ยงทางธุรกิจ ได้แก่ ความเสียหายของสินค้าคงเหลือ หรือคลังสินค้า เนื่องจากอัคคีภัย หรือการโจรกรรม  ความล้มเหลวของการออกผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อขยายตลาดจุดประสงค์ของการวางระบบการควบคุมภายในในส่วนของความเสี่ยงทางธุรกิจ คือ การจัดวางกระบวนการในการกำกับและติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง และแก้ไขประเด็นหรือการกระทำที่ไม่ถูกต้อง 

ตัวอย่างของการควบคุมภายใน ได้แก่

–  การเพิ่มมาตรการการควบคุมคลังสินค้า

–  การทำการสำรวจและวิจัยตลาดก่อนออกสินค้าใหม่

ฐานความเสี่ยงที่ 2 ความเสี่ยงด้านรายงานทางการเงิน (Financial reporting risk) อาจจะมองว่าเป็นส่วนย่อยของความเสี่ยงทางธุรกิจ ที่เกิดจากการที่กิจการจัดทำรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ไม่ครบถ้วน เช่น-  การประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่เป็นปัจจุบัน-  การตั้งสำรองเผื่อการด้อยค่าไม่ครบถ้วน

–  การใช้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องในการบันทึกรายการทางการเงิน

ตัวอย่างของการควบคุมภายในที่นิยมใช้ได้แก่

–  การแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในกระบวนการจัดทำรายงานทางการเงินไม่ให้อยู่ที่คนเดียว

–  การวางระบบกระทบยอดเพื่อตรวจสอบความถูกต้องตรงกันของตัวเลขในบัญชีเงินฝากและการเคลื่อนไหวจริงของรายการ

–  การวางระบบการลงลายมือชื่อ 2 คนพร้อมกันเพื่อให้ช่วยกันสอบทานรายการ

–  การแยกหัวบัญชีในการบันทึกรายการที่เหมาะสม

–  การแยกคนทำรายการ คนตรวจสอบ และคนที่อนุมัติให้เป็นต่างคนกัน

ฐานความเสี่ยงที่ 3 ความเสี่ยงจากการทุจริต (Fraud Risk) เป็นความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการที่บุคลากรมีการกระทำที่ไม่ชอบ ทุจริตต่อหน้าที่ ทำให้กิจการเกิดความเสี่ยหายทั้งในรูปของตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ของกิจการตัวอย่างการควบคุมภายในที่ใช้-  การกำหนดจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานที่เน้นจริยธรรม

–  การวางระบบการสอบทานการปฏิบัติงานของพนักงานจากคนภายนอกหน่วยงาน เช่น ระบบการตรวจสอบภายใน ระบบการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายนอก

ฐานความเสี่ยงที่ 4 ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการจัดโมเดลทางธุรกิจและโครงสร้างทางธุรกิจการควบคุมภายในที่กิจการใช้อยู่ คือ การจัดวางโครงสร้างองค์กร การจัดทำภาระหน้าที่รายฝ่ายงาน การกำหนดคำอธิบายลักษณะงาน (Job Description) รายตำแหน่งงาน และการไหลของงานภายในองค์กร
ฐานความเสี่ยงที่ 5 ความเสี่ยงด้าน IT เป็นความเสี่ยงทางด้านเทคโนโลยี และระบบงานที่กิจการนำมาใช้โดยมีเงื่อนไขการทำงานที่กำหนดไว้แล้วในระบบ และทางเทคนิค และไม่มีบุคลากรอื่นที่เห็นการทำงาน ทำให้มีสภาพเหมือนกับกล่องดำ (Black box) ซึ่งเมื่อเวลาผ่านไป เงื่อนไขและการทำงานของระบบงานอาจจะไม่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจตัวอย่างของแนวทางการควบคุมภายใน คือ-  การมีระบบการตรวจสอบ IT ที่เข้มแข็ง

–  การมีระบบการประเมินการใช้งานของผู้ใช้

–  การใช้ Log file ในการตรวจสอบความผิดปกติของการทำงานจากระบบงาน

ฐานความเสี่ยงที่ 6 การกำกับการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) ที่กำหนดมาจากหน่วยงานที่กำกับกิจการ และที่กิจการกำหนดเป็นเกณฑ์ในระดับองค์กรตัวอย่างเช่น ความเสี่ยงจากการที่หน่วยงานกำกับได้ออกกฎเกณฑ์ใหม่มาใช้ปฏิบัติ และกิจการต้องดำเนินการตามให้ครบถ้วน เช่น การออก พรบ.ความผิดที่เกี่ยวข้องกับการคอมพิวเตอร์ การปรับเปลี่ยนวิธีการคำนวณภาษีของกรมสรรพากร
ฐานความเสี่ยงที่ 7 ความเสี่ยงตามความซับซ้อน ขนาดของกิจกรรม ซึ่งภายในกิจการเดียวกันอาจจะมีความแตกต่างของกิจกรรมในแต่ละสายงาน แต่ละพื้นที่ แต่ละตลาด แต่ละกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกัน ทำให้การควบคุมภายในต้องมีการออกแบบและจัดวางให้เหมาะสมกับฐานความเสี่ยงดังกล่าว
ฐานความเสี่ยงที่ 8 ความเสี่ยงด้านการหยุดชะงักของการดำเนินธุรกิจ และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ เป็นความเสี่ยงที่มาจากการเกิดพิบัติภัยหรืออุบัติการณ์ร้ายแรงภายนอกกิจการ

สนใจเชิญบรรยายหัวข้อนี้ติดต่อ sumetheeprasit@hotmail.com

ตุลาคม 10, 2012 Posted by | ควบคุมภายใน | , , , , , , | ใส่ความเห็น

กำกับการควบคุมภายในจากบทเรียนที่มีตามแนวคิด Governance Risk and Compliance management -เรื่องที่ 362

อาจารย์ จิรพร  สุเมธีประสิทธิ์

sumetheeprasit@hotmail.com

https://chirapon.wordpress.com

ระบบการควบคุมภายในจะสามารถใช้เป็นกลไกและเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการได้จะต้องมาจากการแก้ไขข้อบกพร่องที่ผ่านมาโดยเปรียบเทียบกับ

 1. การเรียนรู้ด้วยบทเรียนประสบการณ์จริงของจุดอ่อนจากการควบคุมภายในที่เกิดแล้วจริง
 2. การเปรียบเทียบแนวพึงปฏิบัติที่ดีกับสถานะปัจจุบันของกิจการ

นอกจากองค์ประกอบสำคัญที่เป็นปัจจัยนำสู่ความสำเร็จในการควบคุมภายใน คือ การชี้นำ การส่งสัญญาณเชิงนโยบายจากระดับบริหาร  หรือ Top Down Tone และการประเมินจุดอ่อนของการควบคุมภายในตามฐานความเสี่ยง (Risk-based Internal Control)  เพื่อให้มั่นใจว่าได้เกิดการมุ่งเน้นประเด็นที่อาจจะเป็นปัจจัยความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงที่เกินกว่าระดับที่ยอมรับได้

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่กิจการต่าง ๆ สามารถพิจารณายึดเป็นแนวทางการนำไปประยุกต์ใช้คือ แนวทางพึงปฏิบัติที่ BIS (Bank For International Settlements) นำไปใช้กับสถาบันการเงินในโลก  ซึ่งถือว่าเป็นการเสนอหลักการควบคุมภายในตามฐานความเสี่ยงที่ประยุกต์ใช้กับกิจการอื่นได้ดี เพราะผ่านการสังเคราะห์มาอย่างดี

หลักการควบคุมภายในของ BIS สรุปเป็นประเด็นสำคัญได้ดังนี้

ประเด็นที่ 1 วัฒนธรรมการควบคุมและกำกับกิจการในระดับบริหาร
  หลักการที่ 1 คณะกรรมการบริษัทควรมีความรับผิดชอบในการ1)      ให้ความเห็นชอบและทบทวนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจโดยรวม และนโยบายสำคัญของกิจการอย่างสม่ำเสมอ

2)      ทำความเข้าใจความเสี่ยงสำคัญที่เกิดกับกิจการ

3)      กำหนดเกณฑ์ความเสี่ยงที่ยอมรับได้

4)      ให้ผู้บริหารกิจการจะต้องดำเนินการอย่างเพียงพอตามความจำเป็นในการค้นหา ระบุ วัด กำกับติดตาม  และควบคุมความเสี่ยง

5)      ให้ความเห็นชอบโครงสร้างองค์กร

6)      มอบหมายให้ผู้บริหารระดับสูงต้องรับผิดชอบในการกำกับ ติดตาม ประสิทธิของระบบการควบคุมภายใน และธำรงรักษาระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลอยู่ตลาดเวลา

  หลักการที่ 2 ผู้บริหารระดับสูงจะต้องมีความรับผิดชอบในการ1)      จัดทำและประกาศใช้กลยุทธ์และนโยบายที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

2)      พัฒนากระบวนการในการค้นหา ระบุ วิเคราะห์และประเมิน กำกับติดตามและควบคุมความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับกิจการ

3)      ธำรงรักษาโครงสร้างองค์กรที่มีการกำหนด มอบหมายความรับผิดชอบ อำนาจการอนุมัติ ระบบรายงานอย่างชัดเจน

4)      ติดตามให้มั่นใจว่าการกระจายอำนาจและความรับผิดชอบมีความเหมาะสม ในการควบคุมการปฏิบัติงานตามพันธกิจและโมเดลทางธุรกิจของกิจการ

5)      กำหนดนโยบายการควบคุมภายในที่เหมาะสมและประกาศใช้ในองค์กร

6)      กำกับติดตามความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน

  หลักการที่ 3 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงมีความรับผิดชอบในการ1)      สนับสนุนและส่งเสริมการใช้มาตรฐานความซื่อสัตย์และจริยธรรมในระดับสูง

2)      ปลูกฝังวัฒนธรรมการควบคุมภายในภายในกิจการที่มุ่งเน้นและส่งสัญญาณให้บุคลากรทุกระดับมีความเข้าใจและยึดมั่นในการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน

3)      ทำให้บุคลากรทุกคนมีความเข้าใจว่าตนมีบทบาทในการจัดการการควบคุมภายในตนให้เพียงพอด้วย

ประเด็นที่ 2 การค้นหาและความตระหนักในความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายใน
  หลักการที่ 4 ระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลมาจากการประเมินสถานะของความเสี่ยงของกิจการอาจจะส่งผลต่อการไม่บรรลุเป้าหมายของกิจการ ซึ่งต้องมีการสร้างความตระหนักในเรื่องของความเสี่ยงและสามารถค้นหาความเสี่ยงได้อย่างเพียงพอในการค้นหาและระบุความเสี่ยงจะต้องครอบคลุมความเสี่ยงทั้งหมดที่กิจการเผชิญหน้าอยู่  และเป็นการมองในภาพรวมขององค์กร ไม่ใช่เพียงระดับหน่วยงานย่อยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งภายในกิจการ  และทำการแยกแยะให้เห็นว่ามีเหตุการณ์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงใดที่ยังไม่ถูกควบคุมอยู่บ้าง หรือมีแต่ยังไม่เพียงพอ
ประเด็นที่ 3 การค้นหาและการสร้างความตระหนักในความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายใน
  หลักการที่ 5 กิจกรรมการควบคุมภายในควรจะแทรกเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานประจำวันของกิจการ ด้วยการวางโครงสร้างการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม เพื่อการควบคุมกิจกรรมในทุกระดับ  โดยประกอบด้วย การทบทวนจากระดับบน การควบคุมกิจกรรมในระดับหน่วยงานย่อย ซึ่งแตกต่างกันตามหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายงาน ได้แก่1)      การควบคุมทางกายภาพ

2)      การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ด้วยเพดานการดำเนินการหรือการอนุมัติ การติดตามผลการปฏิบัติงานในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์

3)      ระบบการอนุมัติและการมอบอำนาจกระทำการ

4)      ระบบการตรวจสอบก่อนดำเนินการ

5)      การกระทบยอดตัวเงินกับรายการบันทึกทางบัญชี

  หลักการที่ 6 ระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลมาจาก1)      การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบรายบุคคลอย่างชัดเจน 

2)      การป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งกัน และผลประโยชน์ทับซ้อนที่ยอมรับไม่ได้ต้องระบุให้ชัดเจน ลดให้เหลือน้อยที่สุด  

3)      ประเด็นที่ควรระมัดระวัง และต้องการการกำกับติดตาม โดยมีอิสระควรมีความชัดเจน

ประเด็นที่ 4 สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการควบคุมภายใน
  หลักการที่ 7 ระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลมาจากการมีข้อมูลที่เพียงพอและชัดเจนเพื่อกำกับทั้งทางด้านการเงิน การปฏิบัติการ และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ควบคู่กับสารสนเทศจากภายนอกที่เกี่ยวกับเหตุการณ์และสถานการณ์ที่จำเป็นก่อนการตัดสินใจโดยสารสนเทศดังกล่าวจะต้องเชื่อถือได้  ได้มาทันเวลาที่ต้องการ และมีรูปแบบและการได้มาที่สอดคล้องกัน
  หลักการที่ 8 ระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลมาจากระบบสารสนเทศที่เชื่อถือได้ ที่ครอบคลุมกิจกรรมสำคัญของกิจการโดยระบบสารสนเทศดังกล่าวหมายถึงส่วนที่จัดเก็บในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์และเอกสารซึ่งต้องกำหนดวิธีการรักษาความปลอดภัย  การกำกับดูแลที่เป็นอิสระ และการจัดการเพื่อการกอบกู้อย่างเพียงพอให้กับมาใช้งานได้
  หลักการที่ 9 ระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลมาจากการสร้างช่องทางของการสื่อสารที่มีประสิทธิผลเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ายบุคลากรทั้งหมดมีความเข้าใจอย่างครบถ้วน และพร้อมที่จะถ่ายทอดนโยบายและวิธีการปฏิบัติไปใช้ตามหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน  และมีช่องทางที่สารสนเทศจะไปบุคลากรที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม
ประเด็นที่ 5 การกำกับติดตามกิจกรรมและแก้ไขสิ่งที่ยังขาดตกบกพร่อง
  หลักการที่ 10 ประสิทธิผลโดยรวมของการควบคุมภายในของกิจการจะถูกกำกับติดตามอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยการกำกับและติดตามความเสี่ยงหลัก ๆ ควรจะ

1)      เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมประจำวันของกิจการ  และ

2)      มีการประเมินเป็นครั้งคราว โดยผู้บริหารสายธุรกิจเองและโดยผู้ตรวจสอบภายใน

  หลักการที่ 11 ควรมีการตรวจสอบภายในที่มีรายละเอียดและประสิทธิผลเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน โดยผู้ที่ทำการตรวจสอบภายในจะต้องมีสมรรถนะและผ่านการอบรมเพื่อให้มั่นใจว่ามีศักยภาพและความพร้อม รวมทั้งองค์ความรู้ที่เหมาะสมการตรวจสอบภายในที่เป็นส่วนหนึ่งของการกำกับและติดตามระบบการควบคุมภายในของกิจการ ควรจะรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารระดับสูงรับทราบ
  หลักการที่ 12 ประเด็นที่ยังขาดตกบกพร่องด้านการควบคุมภายใน ไม่ว่าจะได้มาจากผู้บริหารสายธุรกิจเองผลการตรวจสอบภายในหรือจุดอื่น ควรจะได้มีการนำส่งรายงานผลภายในเวลาที่เหมาะสมแก่ระดับบริหารที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการรับรู้อย่างทันท่วงที และประเด็นที่ยังขาดตกบกพร่องที่มีสาระสำคัญ หรือมีนัยสำคัญ ควรจะรายงานถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการบริษัท
ประเด็นที่ 6 หลักการที่ 13 ผู้ที่กำกับดูแลกิจการควรจะให้กิจการทุกแห่งมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของธุรกิจ ความซับซ้อนของธุรกรรม เหตุการณ์ความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้น รายการสำคัญในงบการเงินและรายการนอกงบการเงิน  และเป็นระบบการควบคุมภายในที่ตอบสนองและทันกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขภายนอกกิจการ
         

สนใจเชิญบรรยายหัวข้อนี้ติดต่อ sumetheeprasit@hotmail.com

กันยายน 4, 2012 Posted by | ควบคุมภายใน | , , , , , , , , , | ใส่ความเห็น

การออกแบบการควบคุมภายในเพื่อกำกับความเสี่ยง-เรื่องที่ 359

อาจารย์ จิรพร  สุเมธีประสิทธิ์

Sumetheeprasit@hotmail.com

https://chirapon.wordpress.com

ความจำเป็นในการบริหารจัดการกิจการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทำให้กิจการทุกกิจการต้องออกแบบระบบการควบคุมภายในของตนเอง และทำการปรับปรุงการออกแบบด้านการควบคุมภายในใหม่ทุกครั้งที่สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กรมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  จนไม่อาจจะมั่นใจได้ว่าระบบการควบคุมภายในที่ใช้อยู่จะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่

ในเบื้องต้น ระบบการควบคุมภายในของแต่ละกิจการควรจะครอบคลุมกระบวนการหรือกลไกสำคัญ ดังนี้

ประการที่ 1 กระบวนการหรือกลไกในการทบทวนแฟ้มข้อมูลความเสี่ยง (Risk Profile) อย่างสม่ำเสมอ
ประการที่ 2 กระบวนการหรือกลไกในการประกันว่าจะมีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ภายในองค์กรที่เป็น นโยบาย กรอบแนวทางปฏิบัติที่องค์กรวางไว้
ประการที่ 3 กระบวนการหรือกลไกในการประกันว่าจะมีการปฏิบัติตามกฎหมาย และมาตรฐานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็นอย่างครบถ้วน
ประการที่ 4 กระบวนการหรือกลไกในการลดโอกาสหรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดความผิดพลาด ทุจริต หรือความผิดปกติขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงาน
ประการที่ 5 กระบวนการหรือกลไกในการประกันว่าการปฏิบัติงาน การดำเนินธุรกรรม จะสอดคล้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และบันทึกผลการปฏิบัติงาน  การดำเนินธุรกรรมไว้ในงบการเงิน  เพื่อจัดทำรายงานทางการเงินและผลประกอบการของกิจการ
ประการที่ 6 กระบวนการหรือกลไกการบริหารทรัพยากรทางการเงิน

ดังนั้น ผู้บริหารของกิจการจึงมีมีพันธกิจที่จะต้องทำให้เกิดความมั่นใจว่ากระบวนการการควบคุมภายในของกิจการจะจัดวางโดยคำนึงถึงการประหยัดต้นทุน และสอดคล้อง สนองรับกับความจำเป็นของกิจการ

ขณะเดียวกัน ระบบการควบคุมภายในได้ตระหนักถึงความคาดหมายภายนอก และความเปลี่ยนแปลงไปของสถานการณ์

การที่ผู้บริหารของกิจการจะสร้างความมั่นใจด้านระบบการควบคุมภายในได้  จะต้อง

ประการที่ 1 มีการว่าจ้างและมอบหมายให้มีบุคคลที่รับผิดชอบในการออกแบบและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว
ประการที่ 2 ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานภายใต้ระบบการควบคุมภายใน ได้รับการอบรม เรียนรู้ มีความเข้าใจ และเกิดศักยภาพและความพร้อมอย่างเพียงพอ

การออกแบบระบบการควบคุมภายในของกิจการต้องมีกระบวนการในการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอน และมีความเข้าใจอย่างเพียงพอเกี่ยวกับธุรกรรม โมเดลทางธุรกิจของกิจการโดยละเอียด และตามลำดับก่อน-หลัง 

แม้ว่าระบบการควบคุมภายในจะจัดทำขึ้นด้วยวัตถุประสงค์หลายประการ แต่วัตถุประสงค์หลักประการหนึ่งคือ การสร้างความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานภายในกิจการจะเป็นไปตามที่ต้องการ  และสามารถสกัดโอกาสที่จะเกิดการปฏิบัติงานที่ไม่พึงประสงค์ขึ้น  ทั้งที่ส่งผลกระทบต่อตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน  เพื่อจะให้ผู้บริหารของกิจการมีความวางใจและได้รับรู้ว่าทุกอย่างภายในกิจการกำลังดำเนินไปอย่างเหมาะสม โดยไม่ต้องคอยตรวจตราและจับตาทุกความเคลื่อนไหวในกิจการทุกฝีก้าว

กระบวนการในการวางแผนที่เป็นขั้นเป็นตอนของระบบการควบคุมภายใน จึงประกอบด้วย

ขั้นตอนที่ 1 ทบทวนกระบวนงานหลัก ๆ และที่มีความสำคัญต่อมูลค่าของกิจการ  ไม่ว่าจะเป็นการบริหารกระบวนการผลิต สินค้าคงเหลือ ลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้สถาบันการเงิน การกระทบยอดจำนวนเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกับธุรกรรมที่เกิดขึ้นจริง  และกระบวนงานอื่น ๆ ที่อาจจะเกิดปัญหา ผิดพลาด หรือการทุจริต
ขั้นตอนที่ 2 นำเอากระบวนงานหลัก ๆ ที่เรียงลำดับได้มาใส่ชื่อผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่งงานที่ปฏิบัติ ขอบเขตการปฏิบัติงานจนครบถ้วนทั้งหมดของกิจกรรมในกระบวนงานหลัก เพื่อแยกให้ชัดเจนว่าใครคือผู้ที่จะต้องรับผิดชอบเรื่องใดบ้าง
ขั้นตอนที่ 3 นำเอากระบวนงานหลักที่ยังไม่ได้ข้อมูลครบถ้วน หรือไม่ชัดเจน มารวบรวมและออกภาคสนามหรือเข้าไปสำรวจ สัมภาษณ์จากสภาพการปฏิบัติงานจริง หรือสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน หรือออกแบบสอบถามตามความเหมาะสม เพื่อให้สามารถระบุหน้าที่ความรับผิดชอบตามระบบการควบคุมภายในเป็นรายตำแหน่งหรือรายบุคคลได้ชัดเจนและครบถ้วน
ขั้นตอนที่ 4 การค้นหาในแต่ละขั้นตอนของกระบวนงานหลัก เพื่อหาจุดอ่อนด้านระบบการควบคุมภายใน ที่ยังน่าจะเป็นช่องว่างหรือเปิดโอกาสให้เกิดปัญหา ความเสียหาย การทุจริต โดย

(1)   มุ่งเน้นจุดหรือกิจกรรมหรือขั้นตอนที่บุคคลคนเดียวเกี่ยวข้องกับทั้งการบันทึกรายการทางบัญชี และครอบครองหรือดูแลสินทรัพย์ และเงินสดของกิจการ

(2)   มุ่งเน้นจุดหรือกิจกรรมหรือขั้นตอนที่มีโอกาสเกิดความผิดพลาด พลั้งเผลอ หรือหลงลืมได้ หากใช้เฉพาะความจำ ความสามารถเฉพาะตัว ความเที่ยงตรงของการปฏิบัติงานของคนเป็นหลัก

ขั้นตอนที่ 5 การเปลี่ยนแปลงขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงานในประเด็นหรือจุดที่พบว่าการควบคุมภายในยังคงอ่อนแอ  โดยเน้นการแยกงานการปฏิบัติการและการออกรายงานผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการสอบทานและตรวจสอบซึ่งกันและกัน

ปัญหาและข้อจำกัดสำคัญของการปรับเปลี่ยนขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน คือ จำนวนและคุณภาพของคนที่มีอยู่ค่อนข้างจำกัด  อาจจะไม่สามารถแยกหน้าที่ของงานได้ตามเกณฑ์ที่ควรจะเป็น  ซึ่งทำให้ระบบการควบคุมภายในยังคงมีความอ่อนแอต่อไป

ทางเลือกหนึ่งที่เป็นไปได้ คือ การกำหนดให้มีการลาหยุดพักผ่อนและใช้บังคับอย่างเข้มงวด เพื่อให้มีคนอื่นมาสอบทานผลงานของผู้ที่ปฏิบัติงานหลัก

สิ่งที่สำคัญคือ ไม่ต้องวิตกว่าพนักงานจะไม่พอใจและหาว่าไม่ไว้วางใจ  เพราะการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพมีความสำคัญ  และพนักงานที่สุจริตย่อมต้องการทำงานในสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดี

ขั้นตอนที่ 6 การจัดทำเอกสาร คู่มือ  แนวทางปฏิบัติ  เอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน เพื่อให้สอดคล้องกับขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงานที่มีการเปลี่ยนแปลงไป

นอกจากนั้น ในขั้นตอนนี้จะต้องมีการสอบถามปัญหา อุปสรรคที่เกิดจริงในระหว่างการปฏิบัติงานจากผู้ปฏิบัติ  เพราะอาจจะต้องมีการปรับปรุง แก้ไขข้อความ  หรือขั้นตอนได้เหมาะสม  และไม่สร้างปัญหาใหม่แก่กิจการในระยะต่อไป

การทบทวนขั้นตอน วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายในควรจะมีระยะห่างไม่เกิน 1 ปี หรือถี่กว่านั้นตามความจำเป็น

การควบคุมภายในเป็นขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่กิจการกำหนดขึ้นเพื่อกำกับ ติดตาม และตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในองค์กร และทำให้เกิดการสอบทานการถ่วงดุลอำนาจกันและกันในการปฏิบัติงาน และการดำเนินกระบวนงานหลักของกิจการ

ดังนั้น ความคุ้มครองและปกป้องกิจการด้วยการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี จึงช่วยกิจการในการดูแลทรัพยากร บุคลากร สินทรัพย์ ชื่อเสียงของกิจการที่สำคัญ ตลอดจนความเสียหายทางการเงิน และที่ไม่เป็นตัวเงินทั้งหลาย พร้อมทั้งเป็นวิธีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรทุกตำแหน่งงานในองค์กรที่ต้องมีการกำกับดูแลตนเองในระดับหนึ่ง

การวางระบบการควบคุมภายในจึงต้องใช้การค้นหาและระบุข้อมูลความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและเพียงพอ และทำความเข้าใจในจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในอย่างชัดเจน เพื่อจะได้เพิ่มเติมประเด็นที่เป็นจุดอ่อนให้ลดลง 

ซึ่งนอกจากการปรับปรุงแก้ไขตามกระบวนงานแล้ว อาจจะต้องคำนึงถึงสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร  เพื่อปรับปรุงระบบการควบคุมภายในตามไปด้วย

สนใจเชิญบรรยายหัวข้อนี้ติดต่อ sumetheeprasit@hotmail.com

สิงหาคม 31, 2012 Posted by | ควบคุมภายใน | , , , , , , , , , , , | ใส่ความเห็น

การกำกับตนเองด้านการควบคุมภายในหน่วยงานระดับพื้นที่- เรื่องที่ 358

อาจารย์ จิรพร  สุเมธีประสิทธิ์

Sumetheeprasit@hotmail.com

https://chirapon.wordpress.com

วิธีการหนึ่งที่กิจการในระดับสำนักงานใหญ่หรือส่วนกลางจะช่วยให้หน่วยงานย่อยระดับพื้นที่ในการประเมินตนเองด้านความเพียงพอขงการควบคุมภายใน อาจจะใช้การพัฒนา Checklist เพื่อประเมินกระบวนการ ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในที่ใช้อยู่มีความเพียงพอ

และหากผลการประเมินพลว่ายังไม่เพียงพอ และยังมีความเสี่ยงที่หลงเหลืออยู่เกินกว่าระดับที่ยอมรับได้ หน่วยงานย่อยในพื้นที่จะได้จัดวาง เพิ่มเติมระบบการควบคุมภายในมากขึ้น หรือขออนุมัติใช้ระบบการควบคุมภายในเพิ่มเติมจากสำนักงานใหญ่หรือส่วนกลางก่อนนำออกใช้บังคับกับพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นที่อาจจะอยู่ภายใน Checklist การประเมินตนเองด้านการควบคุมภายในของหน่วยงานระดับพื้นที่ ได้แก่

ประเด็นที่ 1 การควบคุมโดยทั่วไป (General Control)
  1.1 มีการแบ่งแยกหน้าที่ของผู้ที่ดำเนินรายการออกจากผู้ที่ทำหน้าที่เตรียมการ ทำหน้าที่สอบทาน และแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างผู้ที่ทำหน้าที่บันทึก/อนุมัติรายการ  กับผู้ที่ทำหน้าที่จ่ายเงินสด-รับเงินสด
  1.2 มีการระบุรายการเอกสารหลักฐานประกอบชัดเจน พร้อมกับมีแบบฟอร์มการอนุมัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้ผู้ที่มีอำนาจอนุมัติพิจารณา
  1.3 การอนุมัติเป็นการใช้อำนาจเฉพาะตัว ไม่มีการมอบอำนาจช่วงต่อแก่บุคคลอื่น
  1.4 กรณีที่มีการเปิดให้มอบอำนาจช่วงได้ หรือมีการมอบให้บุคคลอื่นกระทำการแทน ผู้ที่รับมอบอำนาจช่วงได้จัดทำสรุปรายการอนุมัติที่กระทำการภายใต้อำนาจของบุคคลผู้รับมอบอำนาจจริงครบถ้วนทุกรายการอยู่เสมอ

ผู้รับมอบอำนาจที่ดำเนินการอนุมัติเอง มีการสรุปผลการอนุมัติของตนเองครบถ้วนทุกรายการ

  1.5 ผู้รับมอบอำนาจการอนุมัติมีเอกสารหลักฐานที่ระบุขอบเขตของอำนาจหน้าที่อย่างชัดเจน  ไม่มีการตีความที่อาจจะแตกต่างจากวัตถุประสงค์เดิมของการมอบอำนาจ
  1.6 มีการสอบทานรายการอนุมัติทางการเงินทุกสัปดาห์หรือทุกเดือน โดยครอบคลุมรายการทางการเงินทุกรายการ  และการดำเนินการดังกล่าวดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ
  1.7 กรณีที่เกิดมีความผิดพลาด  ตัวเลขไม่ตรงกันจากผลการสอบทานรายการ  จะต้องมีการระบุรายละเอียดและแก้ไขให้ถูกต้องภายในกรอบเวลาที่เหมาะสม
  1.8 มีการทำรายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินสดจริงเทียบกับวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และใช้ข้อมูลจากรายงานสรุปในการกำกับและบริหารจัดการสำนักงานพื้นที่อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
  1.9 รายงานสถานะทางการเงินและผลประกอบการของหน่วยงานระดับพื้นที่มีการตรวจทานและลงนามรับรองจากผู้รับมอบอำนาจ/ผู้บริหารหน่วยงาน ครบถ้วนทุกครั้งและทุกรายงาน
  1.10 มีการกำกับและควบคุมทรัพยากรทุกประเภทที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานระดับพื้นที่ และมอบหมายให้บุคคลทำหน้าที่ดูแลโดยเฉพาะตามความจำเป็น
  1.11 มีการกำกับและควบคุมสินทรัพย์ทุกประเภทของกิจการที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานระดับพื้นที่ และมอบหมายบุคคลทำหน้าที่ดูแลโดยเฉพาะตามความจำเป็น รวมทั้งการทำประกันภัยอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย
  1.12 มีการสื่อสาร ชี้แจงหน้าที่ความรับผิดชอบ และบทบาทในการกำกับและควบคุมตนเองของบุคลากรทุกคนอย่างเพียงพอ และสม่ำเสมอ
ประเด็นที่ 2 การควบคุมงานไอทีและคอมพิวเตอร์
  2.1 ผู้ใช้งานทุกคนของหน่วยงานผ่านความเห็นชอบตามเกณฑ์การกำหนดสิทธิการใช้งานทุกครั้งก่อนที่จะเข้าถึงฐานข้อมูล ระบบงาน ด้วย password หรือ smartcard ตามกรณี
  2.2 มีการติดตั้งซอฟท์แวร์ Screen saver พร้อมกำหนดเวลาที่จะประหยัดไฟหน้าจอคอมพิวเตอร์ด้วยระบบอัตโนมัติ
  2.3 มีการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการกำหนดสิทธิ การเข้าใช้ การถอดถอนสิทธิและ password โดยเคร่งครัด
  2.4 มีการติดตั้งและใช้งานซอฟท์แวร์ในการป้องกันไวรัส และได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับไวรัสใหม่ ๆ จากส่วนกลาง และนำไปชี้แจงสื่อสารภายในหน่วยงานเป็นประจำทุกครั้ง
  2.5 มีการธำรงรักษา ดูแลสภาพการใช้งาน ทั้งในส่วนของซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ตามเกณฑ์ที่กำหนด
  2.6 มีการสำรอง (back up) ข้อมูลในส่วนของ data ตามระยะเวลาที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ
  2.7 มีแผนกอบกู้ระบบงานและ data กรณีที่เกิดพิบัติภัยอย่างเหมาะสม
ประเด็นที่ 3 การควบคุมการบริหารงานควบคุมภายในของบุคลากร
  3.1 บุคลากรภายในหน่วยงานได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่ต้องการและจำเป็นทุกปี
  3.2 บุคลากรได้รับการชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการดำเนินงาน หรือโครงการใหม่ก่อนเริ่มดำเนินการทุกครั้ง
  3.3 การจัดเตรียมคู่มือ กรอบแนวทางปฏิบัติ วิธีการปฏิบัติงานแก่บุคลากรมีความเพียงพอ เพื่อให้บุคลากรได้ค้นหา เมื่อต้องการหรือเมื่อมีความจำเป็นได้โดยสะดวก
  3.4 มีการทบทวน ประเมินปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานทุก 3 เดือนเป็นอย่างน้อย
  3.5 มีการเข้มงวดในการกำกับ ติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
  3.6 บุคลากรแต่ละตำแหน่งสามารถระบุได้ว่าตนต้องปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในในเรื่องใดบ้าง และไม่มีปัญหาการตีความ ความสับสน ความลังเล
ประเด็นที่ 4 การบริหารงานด้านเงินสดย่อย
  4.1 มีการถือปฏิบัติเรื่องเงินสดย่อยให้เป็นไปตามระบบการควบคุมเงินสดย่อยอย่างเข้มงวด
  4.2 มีระบบการจัดเก็บ และการมอบหมายการถือครองเงินสดย่อย โดยมีการตรวจสอบและตรวจนับจำนวนยอดคงเหลือจริงเป้นครั้งคราวอย่างเพียงพอ
  4.3 มีการติดตามใบสำคัญจ่ายหรือใบแทนใบเสร็จรับเงิน หรือเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินสดย่อยไม่เกินกว่า 7 วันทุกรายการ
ประเด็นที่ 5 การควบคุมภายในตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
  5.1 มีการเตรียมความพร้อมที่จะปฏิบัติงานในสถานการณ์พิเศษ นโยบายเร่งด่วนที่มอบหมายจากสำนักงานใหญ่หรือส่วนกลางที่อยู่นอกแผนงานปกติอย่างเพียงพอ
  5.2 มีการติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์สำคัญในพื้นที่ที่อาจจะเกิดความเปลี่ยนแปลงและอาจจะกระทบต่อการดำเนินงานของหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ
  5.3 ทุกครั้งที่เกิดความเปลี่ยนแปลงสำคัญของสถานการณ์ในพื้นที่ จะมีการประชุมหารือ ชี้แจง ประเมินสถานการณ์ร่วมกันโดยให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงานได้รับทราบทุกครั้ง
  5.4 มีการจัดทำแผนปฏิบัติงานเพิ่มเติม เพื่อรองรับหรือตอบโต้จากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทุกครั้งหรือตามความจำเป็น
  5.5 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานจริงเทียบกับแผนงานหรือความคาดหวังหรือเป้าหมาย อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทุกครั้ง
ประเด็นที่ 6 การควบคุมภายในเชิงป้องกัน
  6.1 มีการประชุมปรึกษา หารือกันภายในหน่วยงานเพื่อประเมินเหตุการณ์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตเป็นการล่วงหน้า โดยใช้รอบระยะเวลา 3 เดือนหรือ 6 เดือนข้างหน้าเป็นเกณฑ์ประเมิน
  6.2 มีการพิจารณา และมีศักยภาพในการจัดระบบการควบคุมภายในเชิงป้องกันอย่างเพียงพอ ตามความจำเป็น เพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ไม่คาดหมาย
ประเด็นที่ 7 การควบคุมภายในที่เชื่อมโยงกับบุคลากรภายนอก/สำนักงานใหญ่
  7.1 มีการบริหารงานการควบคุมภายในที่ครอบคลุมถึงคู่สัญญา outsourcing อย่างเพียงพอ
  7.2 มีการบริหารงานการควบคุมภายในที่ครอบคลุมถึงผู้รับจ้างงาน ซับพลายเออร์หลักอย่างเพียงพอ
  7.3 มีการบริหารงานการควบคุมภายในที่ครอบคลุมถึง ผู้ขาย (Vendor) ที่เกี่ยวข้องกับระบบงานคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในระดับพื้นที่อย่างเพียงพอ
  7.4 มีการบริหารงานการควบคุมภายในที่ครอบคลุมถึงการติดตาม เร่งรัด สอบถามความคืบหน้าของการพิจารณา/ดำเนินการในส่วนที่เป็นความรับผิดชอบของสำนักงานใหญ่/ส่วนกลาง ที่กระทบต่อความสำเร็จของการดำเนินงานของหน่วยงานอย่างเพียงพอ
  7.5 มีการเสนอแนะ ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นเพื่อการปรับปรุงหรือเพิ่มเติมระบบการควบคุมภายในแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสำนักงานใหญ่เพื่อประโยชน์และป้องกันความเสียหายของกิจการ
  7.6 มีการนำเอาประเด็นของผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบบัญชี มาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในภายในกรอบเวลาที่กำหนด และผลการดำเนินการเป็นที่พอใจ

 

สนใจเชิญบรรยายหัวข้อนี้ติดต่อ sumetheeprasit@hotmail.com

สิงหาคม 27, 2012 Posted by | ควบคุมภายใน | , , , , , , , , , , , | ใส่ความเห็น

การพัฒนาเครื่องมือในการควบคุมภายในเพื่อรับมือความเสี่ยงยุคใหม่-เรื่องที่ 356

อาจารย์ จิรพร  สุเมธีประสิทธิ์

sumetheeprasit@hotmail.com

https://chirapon.wordpress.com

ผู้บริหารระดับสูงของกิจการต่าง ๆ ต่างปรารถนาที่จะสร้างกลไกการควบคุมการบริหารภายในกิจการที่มีประสิทธิผลขึ้น เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบุคลากรจะมีความเชื่อฟัง ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และนโยบายต่าง ๆ ที่กิจการกำหนดขึ้นอย่างเพียงพอ

เช่นเดียวกับผู้บริหารระดับสายงานและแผนกงานหรือสายธุรกิจที่มักจะต้องหาเวลาในการทบทวนสภาพแวดล้อมในการควบคุมที่มีอยู่ในระดับหน่วยธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ เพื่อระบุความเสี่ยง และกำกับติดตามการเคลื่อนที่ของความเสี่ยงที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินกิจกรรมของกิจการ  ควบคู่กับการดำเนินกระบวนการจัดทำและรายงานผลการดำเนินงานทางการเงินของกิจการที่จะช่วยในการวัดผลการดำเนินงานของกิจการว่ามีความผิดปกติใดอยู่บ้าง

จะเห็นว่าการทบทวนการควบคุมภายในและการค้นหาความเสี่ยงของกิจการเป็นเรื่องเดียวกันและเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน การจัดทำและพิจารณารายงานในส่วนนี้อย่างสม่ำเสมอจึงช่วยให้ผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางมีความคุ้นเคยกับความเสี่ยงสำคัญมากขึ้น

ดังนั้น ในมุมมองของนักวาการจึงคาดหวังว่าผู้บริหารกิจการจะสามารถระบุเครื่องมือในการควบคุมภายใน กระบวนการควบคุมภายใน แนวปฏิบัติของกิจการด้านการควบคุมภายใน และที่สำคัญความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และอาจจะทำให้การควบคุมภายในที่มีอยู่ไม่เพียงพอ

ในบรรดาเครื่องมือต่าง ๆ ของการควบคุมภายใน กิจกรรมการตรวจสอบภายในถือว่าเป็นเครื่องมือการควบคมการบริหารภายในที่สำคัญ ที่จะช่วยให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าถึงความพอเพียงของการควบคุมภายในที่มีอยู่ ตลอดจนความเหมาะสมกระบวนการจัดทำรายงานทางการเงิน และงบการเงินทางบัญชี ตลอดจนระบบการรายงานต่าง ๆ ที่จำเป็น ตลอดจนกลไกในการกำกับระหว่างที่มีการดำเนินงานภายในกิจการ

หากมีการควบคุมภายในที่ดี กิจการจะสามารถหลีกเลี่ยงจากความเสียหาย ความสูญเสีย ความสูญเปล่า ผลการประกอบการที่ไม่ดี ไม่เหมาะสมที่มาจากพนักงานขาดความรัดระวังหรือรอบคอบ หรือความใส่ใจไม่พียงพอ หรือถูกปรับหรือเสื่อมเสียชื่อเสียงจากการละเมิดทางกฎหมาย

อย่างไรก็ดี การพัฒนาการควบคุมภายในที่ดี ควรจะ

ประการแรก โครงสร้างของการควบคุมภายในควรพัฒนาขึ้นมาจากระบบและความชัดเจนของนโยบายและวัฒนธรรมที่ปลูกฝังไว้ในแต่ละกิจการที่ไม่เหมือนกัน

ประการที่สอง การควบคุมภายในของกิจการจะต้องมีความสอดคล้อง ไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และสามารถอิงหลักการของเหตุและผลในการประเมิน ก่อนที่จะมีการดำเนินการใด ๆ ได้ล่วงหน้า โดยเฉพาะในกิจการที่มีการกำกับการดำเนินงานด้วยกฎระเบียบมากมายเป็นพิเศษ

เครื่องมือการควบคุมภายในที่ได้รับการพัฒนามายาวนานและได้รับการยอมรับว่าทรงอิทธิพลในทุกกิจการได้แก่

เครื่องมือที่ 1 กิจกรรมการควบคุมด้วยการกำหนดอำนาจการอนุมัติ

กิจการการกำหนดอำนาจการอนุมัติประกอบด้วย ส่วนปะกอบที่สำคัญ 5 ประการคือ

(1)   การเขียนนโยบายและกระบวนการปฏิบัติงานออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน

(2)   การกำหนดขีดจำหัดของการใช้อำนาจที่ได้มีการมอบหมายไว้

(3)   การวางระบบเอกสารในการอนุมัติเพื่อประกบการดำเนินการอนุมัติแต่ละครั้ง

(4)   การตั้งประเด็นและข้อสังเกตในกรณีที่มีราบการผิดปกติ

(5)   การป้องกันการลงนามอนุมัติแบบหลับหูหลับตา

(6)   การละเว้นการลงนามอนุมัติในเอกสารเปล่าที่ยังไม่มีการกรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์

ในบรรดาเครื่องมือทั้งหลาย กิจกรรมการควบคุมการบริหารภายในด้วยการวางอำนาจการอนุมัติหรือการกำหนดและกระจายอำนาจของบุคคลเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญในลำดับต้น ๆ โดยอาจจะเป็นการให้อำนาจเฉพาะเจาะจงหรืออำนาจเป็นการทั่วไป

การอนุมัติให้ทำธุรกรรมหมายความถึง

ก)     การที่ผู้ได้รับมอบอำนาจได้พิจารณาเอกสารหลักฐาน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องจนเป็นที่น่าพอใจแล้ว และเห็นด้วยว่าธุรกรรมที่ขออนุมัตินั้นมีความเหมาะสม  ถูกต้อง และเป็นไปตามกฎเกณฑ์ นโยบาย ขั้นตอนการทำงาน และกฎหมาย

ข)     การอนุมัติการดำเนินการ อาจจะผูกโยงกับจำนวนเงินหรือวงเงินสูงสุดที่จะดำเนินการได้ หากเกินกว่าวงเงินที่กำหนดจะต้องส่งต่อขึ้นไปให้ผู้มีอำนาจการอนุมัติในลำดับต่อไปพิจารณาแทน

ค)     กรณีที่บุคคลใดต้องลงนามอนุมัติในอำนาจของคนอื่น จะต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็นการดำเนินการภายใต้อำนาจของบุคคลใด

ง)     การกำหนดอำนาจการอนุมัติทางอิเล็กทรอนิกส์ในกรณีที่การดำเนินงานอยู่บนระบบงาน จะเน้นเรื่อง

–        การแยกตัวบุคคลที่ดำเนินการในขั้น made out กับขั้นตอนการอนุมัติออกจากกัน ไม่ให้เป็นคนเดียวกันโดยเด็ดขาด

–        การควบคุมการเปิดเผยรหัสผ่านเข้าทำงานบนระบบแก่บุคคลอื่น

–        การอนุมัติในแต่ละระบบงาน ในแต่ละฝ่ายงานหรือหน่วยงานจะต้องมีการวางคู่มือ หรือแนวปฏิบัติกำกับการทำงานของบุคลากรบนระบบงานอย่างเข้มงวด

เครื่องมือที่ 2 การกระทบยอดตัวเลขในเอกสารและตัวเงินให้ถูกต้องตรงกัน

เป็นเครื่องมือควบคุมที่ให้ความสำคัญกับกิจกรรมเพิ่มเติมที่ชัดเจนที่มีเป้าหมายให้ทำการการตรวจสอบ การค้นหาเพื่อให้มั่นใจว่าไม่พบความผิดปกติหรือความไม่ถูกต้อง

วิธีการกระทบยอดคือการเปรียบเทียบแหล่งที่มาของข้อมูลที่แตกต่างกันจาก 2 แหล่งขึ้นไป เพื่อหาว่าจำนวนเงินยังถูกต้องตรงกันหรือไม่ มีความแตกต่างกันอย่างไรในประเด็นใด เพื่อจะนำไปสู่การทำกิจกรรมที่มีการแก้ไขให้ถูกต้องและตามความจำเป็น

โดยส่วนใหญ่การกระทบยอดมักจะใช้กับการตรวจสอบหรือสอบทานรายการในงบการเงิน รายการทางบัญชีที่เป็นกิจกรรมการควบคุมที่ทำทุกสิ้นวัน

กิจกรรมการควบคุมส่วนนี้จะช่วยให้หลักประกันว่าธุรกรรมที่ดำเนินการไปแล้วจะมีความถูกต้อง ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขของการใช้การควบคุมนี้

ก)     ผู้ทำหน้าที่อนุมัติจะต้องไม่ทำหน้าที่ในการกระทบยอดด้วย

ข)     ผู้ที่ทำหน้าที่กระทบยอดจะต้องไม่ใช่ผู้ที่ทำหน้าที่บันทึกรายการนั้น ๆ

ค)     ผู้ที่เก็บรักษาตัวเงินสดจะต้อไม่ทำหน้าที่กระทบยอดรายการที่เกี่ยวข้องกับเงินสดเอง

องค์ประกอบที่ถือเป็นจุดวิกฤติของกระบวนการกระทบยอดคือ การหาทางรู้ว่าความแตกต่างที่เกิดขึ้นมาจากเหตุผลใด ซึ่งในหลายกรณีเป็นเรื่องที่ใช้ทั้งเวลา ความพยายาม ในการหาให้ว่าต้องปรับปรุงส่วนใดเพื่อให้ความแตกต่างนั้นหายไป ทั้งนี้เนื่องจากไม่มีกิจการใดยอมรับรายการที่แตกต่างกันระหว่างข้อมูลจากแหล่งที่มาของรายการ 2  แหล่งได้

นอกจากนั้น ยงอาจจะต้องหาผู้ที่รับผิดชอบในความแตกต่างหรือความผิดพลาดของการดำเนินการ  หรือชดใช้ความเสียหายหากเกิดขึ้น เช่น การจ่ายเงินเกินกว่าที่ต้องจ่าย พร้อมทั้งทำรายงานผลการกระทบยอดให้ชัดเจนด้วย

เครื่องมือที่ 3 การทำกระบวนการทบทวนหรือเปรียบเทียบที่ไม่ใช่การกระทบยอด

กรณีของการควบคุมแบบนี้เป็นเรื่องของ

1.การใช้จ่ายเงินจริงเปรียบเทียบกับวงเงินงบประมาณที่กำหนดให้

2.การเปรียบเทียบปริมาณธุรกรรมในปัจจุบันกับที่เคยเกิดในอดีต

3.การสร้างดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานหรือผลสำเร็จของการปฏิบัติงานเพื่อการกำกับตั้งแต่แรกจนการดำเนินการเสร็จสิ้น

4.การกำกับ ติดตาม สอดล่องเพื่อค้นหาว่ามีผลลัพธ์ไม่พึงประสงค์หรือรายการผิดปกติหรือไม่

การทบทวนเป็นเครื่องมือที่นิยมนำขึ้นมาใช้กับรายงาน สถานะทางการเงิน สิ่งที่ได้จากการกระทบยอด  และข้อมูลอื่น ๆ ได้โดยเป็นการดำเนินการทบทวนจากระดับบริหาร  โดยพิจารณาจากความสอดคล้อง ความสมเหตุสมผล และความน่าเชื่อถือได้ และการเปรียบเทียบกับวงเงินงบประมาณ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ หรือค่าพยากรณ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า หรือ benchmark อื่น ๆ ที่สามารถวัดเปรียบเทียบข้อมูลได้

เครื่องมือที่ 4 การปกป้องและดูแลความปลอดภัยของสินทรัพย์

เป็นการควบคุมที่เน้นทั้งในเชิงป้องกันและแก้ไขจุดอ่อนที่ยังคงมีอยู่ ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ที่มีตัวตันทางกายภาพและทรัพย์สินทางปัญญาหรือที่ไม่มีตัวตนอื่น ๆ  โดยทั่วไปมักจะประกอบด้วย

1.การวางระบบการรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สิน

2.การดูแลให้ทรัพย์สินมีสภาพที่ปลอดภัย

3.การทำการบันทึกความมีอยู่และการบำรุงรักษาให้มีสภาพการใช้งานได้อย่างเหมาะสม

4.การตรวจนับ การจัดระบบทะเบียนควบคุมสินค้าคงคลังตามกรอบเวลาที่ชัดเจน และเปรียบเทียบผลการตรวจนับกับทะเบียนคุม

5.การตรวจสอบแบบไม่แจ้งล่วงหน้า และค้นหาความแตกต่าง

6.กำหนดเกณฑ์ในการควบคุมหรือกำกับการเข้าถึงทรัพย์สินให้เข้มงวด รัดกุม

ทรัพย์สินที่ควรได้รับความสำคัญในการควบคุมมากเป็นพิเศษได้แก่

6.1 ทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูง ซื้อง่ายายคล่องมีตลาดรองรับที่ชัดเจน

6.2 ทรัพย์สินที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในกิจการได้หลากหลายประเภทธุรกิจ ไม่ใช่ทรัพย์สินเฉพาะที่ใช้กับกิการประเภทเดียว

6.3  ระบบงานที่วิกฤติและกำกับธุรกรรมหลักของกิจการ

6.4  ข้อมูล สารสนเทศที่มีชั้นความลับในระดับสูง

6.5  คอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ ฮาร์ดแวร์ที่ใช้ปฏิบัติงานประจำวัน

6.6  ทรัพย์สินที่อาจจะเป็นอันตรายหากไม่มีการควบคุม

6.7  เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้งานอยู่เสมอ

วิธีการควบคุมภายในที่ต้องดำเนินการก่อนอื่นคือ การควบคุมทางกายภาพทุกชนิดที่สามารถทำได้ และการควบคุมการเข้าถึงสิ่งที่ต้องการการคุ้มครอง  ตลอดจนการตรวจสอบ สอบทานทันทีหรือด้วยความถี่ตามความจำเป็น

7.การควบคุมด้วยการพิจารณาจุดที่ควรจะมีการควบคุม ซึ่งประกอบด้วย

7.1  การควบคุม ณ ช่วงเวลาและจุดเตรียมการ จัดหาทรัพยากร ห่อนเริ่มการดำเนินงาน

7.2  การควบคุม ณ ช่วงเวลาและจุดที่อยู่ระหว่างดำเนินการหรือปฏิบัติการ

7.3  การควบคุม ณ ช่วงเวลาและจุดที่ส่งมอบผลผลิตหรือบริการแก่กลุ่มเป้าหมาย ให้ผลผลิตหรือบริการได้ตามเป้าหมายและครบถ้วนสมบูรณ์

8.การควบคุมอาจจะพิจารณาจากลักษณะที่เกิดผลกระทบต่อธุรกิจของกิจการหรือประเภทของวัตถุประสงค์ ซึ่งอาจจะแยกออกเป็น

8.1  วัตถุประสงค์ด้านกลยุทธ์

8.2  วัตถุประสงค์ด้านปฏิบัติการ

8.3  วัตถุประสงค์ด้านการเงิน

8.4  วัตถุประสงค์ด้านการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

8.5  วัตถุประสงค์ด้านการบริหารพิบัติภัยจากภายนอก

 

สนใจเชิญบรรยายหัวข้อนี้ติดต่อ sumetheeprasit@hotmail.com

 

สิงหาคม 25, 2012 Posted by | ควบคุมภายใน | , , , , , , , , , , , | ใส่ความเห็น

กิจกรรมการควบคุมภายใน ส่วนที่ต้องทำให้ถูกที่ถูกทาง-เรื่องที่ 346

อาจารย์  จิรพร  สุเมธีประสิทธิ์

sumetheeprasit@hotmail.com

https://chirapon.wordpress.com

ในบรรดาองค์ประกอบของการควบคุมภายในที่ดี กิจกรรมการการควบคุมภายในถือว่ามีความสำคัญที่สุดองค์ประกอบหนึ่ง เพราะหากกิจกรรมที่ดำเนินการไม่เหมาะสม ไม่ถูกทิศถูกทาง ก็ไม่อาจจะทำให้กิจการกำกับหรือควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเพียงพอ และเปิดให้ความเสี่ยงเกิดในกิจการจนการดำเนินงานไม่บรรลุผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

กิจกรรมการควบคุมภายในมักจะประกอบด้วย นโยบาย กรอบแนวทางและวิธีปฏิบัติงาน เทคนิค และกลไกที่ช่วยให้กิจการมีหลักประกันว่าได้เกิดการบริหารจัดการที่จะตอบโต้กับความเสี่ยงสำคัญที่ค้นพบและระบุไว้ เพื่อลดสถานะความเสี่ยงลงไปสู่ระดับที่ยอมรับได้

หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง กิจกรรมการควบคุมภายใน คือกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อลดระดับความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุด

สิ่งที่ควรจะรู้และพึงระวังในประเด็นที่เกี่ยวกับกิจกรรมการควบคุมภายในมีหลายประการ ได้แก่

ประการแรก

กิจกรรมการควบคุมภายในอาจจะเป็นเรื่องของการป้องกันหรือการตรวจพบเพื่อนำไปสู่แก้ไข

ก) กิจกรรมการป้องกันเป็นกิจกรรมที่ออกแบบมาเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ความเสี่ยงที่ไม่พึงประสงค์

การพัฒนากิจกรรมการควบคุมภายในในลักษณะนี้จะทำได้เมื่อผู้วางกิจกรรมการควบคุมภายในจะต้องมีความสามารถในการพยากรณ์ปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ก่อนที่เหตุการณ์ความเสี่ยงนั้นจะเกิดขึ้น แล้วจึงจัดทำกิจกรรมการควบคุมภายในเพื่อการกำกับต่อไป

ส่วนการพัฒนากิจกรรมการควบคุมภายในในลักษณะของการตรวจพบและแก้ไข เป็นการออกแบบกิจกรรมการควบคุมภายในที่ระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงที่ไม่พึงประสงค์ที่ได้เกิดขึ้นแล้วภายในกิจการ และทำการเตือนหรือรายงานผู้บริหารให้รับทราบเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เกิดขึ้น เพื่อที่ผู้บริหารจะได้ตัดสินใจจัดวางกิจกรรมการควบคุมภายในในการแก้ไขอีกทอดหนึ่ง

ประการที่สอง

กิจกรรมการควบคุมภายในสามารถแจกแจงออกเป็นลักษณะต่าง ๆ กัน ได้แก่

ก) นโยบาย

ข) กรอบแนวทางปฏิบัติ

ค) วิธีการปฏิบัติงานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน

ง) การกำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ และอำนาจในการกระทำการ

จ) การควบคุมทางกายภาพหรือการควบคุมกระบวนการ

ประการที่สาม

กิจกรรมการควบคุมภายในจะต้องอยู่ในแผนการควบคุมภายในของกิจการ เพื่อให้เกิดผลในภาคปฏิบัติ

ประการที่สี่

กิจกรรมการควบคุมภายในจะต้องครอบคลุมในทุกระดับของงานและทุกฝ่ายงานของกิจการ โดยในการออกแบบกิจกรรมการควบคุมภายใน ผู้บริหารมักจะคาดหวังว่าจะได้กิจกรรมการควบคุมภายในที่ได้ประโยชน์สูงสุดและต้นทุนต่ำที่สุด โดยพิจารณาจาก

ก) ต้นทุนของกิจกรรมการควบคุมภายในไม่ควรจะเกินกว่าต้นทุนที่อาจจะเกิดขึ้น หากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงที่ไม่พึงประสงค์

ข) ผู้บริหารควรจะสร้างกิจกรรมการควบคุมภายในที่แทรกเข้าไปในกระบวนการดำเนินงานของกิจการ และแทรกในระบบงานในขั้นตอนที่กิจการได้ทำการออกแบบและจัดวางกระบวนการและระบบงาน ไม่ใช่สร้างกิจกรรมการควบคุมภายในหลังจากนั้น การเพิ่มเติมกิจกรรมการควบคุมภายในหลังจากการพัฒนากระบวนการและระบบงานแล้วอาจจะเกิดค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่สูงกว่ามาก และยากที่จะทำการวางกิจกรรมการควบคุมภายในได้อย่างครอบคลุม และผู้ปฏิบัติงานได้เกิดความคุ้นเคยกับการทำงานนั้นไปแล้ว แก้ไจและเปลี่ยนแปลงยาก

ค) การจัดสรรทรัพยากรไปใช้ในระหว่างกิจกรรมการควบคุมภายในทั้งหลาย ควรจะอิงอยู่บนความน่าจะเป็นและระดับความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง

ง) สำหรับเหตุการณ์ความเสี่ยงใด ๆ อาจจะต้องมีกิจกรรมการควบคุมภายในที่หลากหลายและผสมผสานกันเพื่อให้เกิดความเพียงพอ

จ) การที่นำเอากิจกรรมการควบคุมภายในมาใช้มากเกินไป อาจจะเกิดผลในทางตรงข้ามและทำให้ผลิตภาพของการดำเนินงานลดลง แทนที่จะเพิ่มขึ้น

ประการที่ห้า

กิจกรรมการควบคุมภายในที่นิยมนำไปใช้ในกิจการต่าง ๆ ได้แก่

ก) การมอบอำนาจการกระทำการ เป็นกิจกรรมการควบคุมภายในที่ออกแบบมาเพื่อให้หลักประกันว่าธุรกรรมทุกประเภทจะมีขอบเขตจำกัดอย่างชัดเจน และตรงตามนโยบาย หรือการยกเว้นหรือละเว้นกิจกรรมการควบคุมภายในในกรณีที่จำเป็นเป้นของผู้บริหารระดับใด อย่างไร

ข) การสอบทานและการเสนอเพื่ออนุมัติก่อนการดำเนินการ เป็นกิจกรรมการควบคุมภายในที่ออกแบบมาเพื่อให้ธุรกรรมที่เสี่ยงหรือธุรกรรมหลักต้องมีการสอบทานความถูกต้องก่อนชั้นหนึ่ง แล้วจึงนำเสนอให้บุคลากรอีกคนหนึ่งทำการอนุมัติหรือเห็นชอบก่อนที่จะเกิดดำเนินการนั้น ๆ

ค) การพิสูจน์ยอด เป็นกิจกรรมการควบคุมภายในที่ออกแบบเพื่อให้ครอบคลุมหลายลักษณะ เพื่อให้ข้อมูลและสารสนเทศทางการเงินออกมาอย่างถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์

ง) การกระทบยอด เป็นกิจกรรมการควบคุมภายในที่ออกแบบมาเพื่อพิสูจน์และสอบยันยอดของข้อมูลทางการเงิน ณ ระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ด้วยการเปรียบเทียบเอกสาร แหล่งที่มาของตัวเลขทางการเงิน ที่ใช้ในการบันทึกรายการทางการเงินและทางบัญชี

จ) การรักษาความปลอดภัยทางกายภาพของสินทรัพย์ เป็นกิจกรรมการควบคุมภายในที่อออกแบบมาเพื่อทำให้มั่นใจว่าจะมีการรักษาความปลอดภัย  และการปกป้องจากความเสียหาย การถูกทำลาย อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ พิบัติภัยทางธรรมชาติ การละเลยไม่ใส่ใจ หรือการกระทำที่เจตนาร้าย การทุจริต การลักขโมย

ฉ) การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ เป็นกิจกรรมการควบคุมภายในที่ออกแบบมาเพื่อลดความเสี่ยงจากความผิดพลาด คลาดเคลื่อน หรือการทุจริต ที่อาจจะต้องใช้บุคคลมากกว่า 1 คน ชในการดำเนินการ เพื่อที่จะทำให้เกิดการทำผิดที่สมบูรณ์

ช) การให้การศึกษา การอบรม ระบบพี่เลี้ยง นิเทศงาน เป็นกิจกรรมการควบคุมภายในที่ออกแบบมาเพื่อลดความเสี่ยงจากการผิดพลาด คลาดเคลื่อน และความไร้ประสิทธิภาพของการดำเนินการ ด้วยการทำให้มั่นใจว่าบุคลากรจะได้รับการศึกษา การอบรมให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านหลักสูตรที่เหมาะสม และมีการทบทวน ปรับปรุงหลักสูตรอย่างสม่ำเสมอ

ซ) การวางแผนและประเมินผลการดำเนินงานและการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรมเป็นกิจกรรมการควบคุมภายในที่ทำการสร้างดัชนีชี้วัดผลสำเร็จของการดำเนินงาน และตรวจสอบว่ามีการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามความคาดหมาย หรือแนวโน้มของการดำเนินงานที่ผิดปกติหรือไม่ เพื่อนำไปประเมินว่ามีความจำเป็นในการตรวจสอบเพิ่มเติม และ/หรือกระทำการเพื่อการแก้ไขต่อไป  ซึ่งในส่วนของการประเมินผลการดำเนินงานนั้นแจจะทำกิจกรรมการควบคุมภายในได้หลายลีกษณะ ตั้งแต่การประเมินแผนงานหลักทุกแผน การประเมินกิจกรรมที่มีการริเริ่มใหม่ การประเมินพาหบางฝ่ายงาน หรือการประเมินเฉพาะบางกิจกรรมหรือบางธุรกรรมเท่านั้น

ประการที่หก

ข้อจำกัดที่สำคัญของการพัฒนากิจกรรมการควบคุมภายใน คือ ให้กิจการดำเนินการบางอย่างที่สมเหตุสมผลในการกำกับการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ แต่ตัวกิจกรรมการควบคุมภายในก็ยังคงมีข้อจำกัดในตัวของระบบเอง ได้แก่

ก) กิจกรรมการควบคุมภายในบางอย่างยังเป็นเรื่องของดุลยพินิจ เพราะมาจากการตัดสินใจของผู้บริหารหรือของบุคคล ที่มีการบริหารจัดการกิจการอยู่ในเวลานั้น ๆ ซึ่งเมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงไป ผู้บริหารเปลี่ยนคนไป อาจจะมีแนวคิดและการตัดสินใจที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย

ข) แม้ว่ากิจกรรมการควบคุมภายในจะทำการออกแบบมาอย่างดีแล้ว ก็อาจจะไม่มีประสิทธิผลเพราะความไม่เข้าใจหรือความเข้าใจผิด ตีความที่แตกต่างกัน

ค) การละเว้นหรือเลือกปฏิบัติที่แตกต่างจากกิจกรรมการควบคุมภายในที่จัดวางไว้โดยผู้บริหารระดับสูง ในลักษณะ Management Override ซึ่งเรื่องนี้จะต้องไม่สับสนกับการแทรกแซงโดยผู้บริหารตามความจำเป็น และมีเจตนาที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่อง

ง) เกิดการสมรู้ร่วมคิดกันระหว่างบุคคล ในการปฏิบัติมิชอบ

จ) การเปรียบเทียบต้นทุนและผลประโยชน์ ซึ่งเป็นการยากที่จะหาจุดที่เหมาะสมที่สุดว่าอยู่ที่ระดับใด

ฉ) ความจำกัดของทรัพยากร ทำให้กิจการต้องจัดเรียงลำดับความสำคัญของกิจกรรมการควบคุมภายในว่า หากมีความจำเป็นต้องเลือกจะเลือกใช้ทรัพยากรเพื่อวางกิจกรรมการควบคุมภายใน

ประการที่เจ็ด

ในการจัดวางกิจกรรมการควบคุมภายใน อาจจะจำเป็นต้องมีการกำหนดเอกสาร หลักฐาน ประกอบที่จำเป็นในบางกรณีของกิจกรรมการควบคุมภายใน และอาจจะใช้เป็นข้อมูลที่จำเป็นในการตัดสินใจ ในการพิสูจนเหตุการณ์ ในการสะท้อนธุกรรมที่เกิดจริง

เอกสาร หลักฐาน ที่นิยมนำไปใช้ประกอบกิจกรรมการควบคุมภายใน ได้แก่นโยบายหลัก กรอบแนวปฏิบัติ และกระบวนการดำเนินงาน เป็นต้น

 

สนใจเชิญบรรยายหัวข้อนี้ติดต่อ sumetheeprasit@hotmail.com

 

กรกฎาคม 23, 2012 Posted by | ควบคุมภายใน | , , , , , , , , , | ใส่ความเห็น

การควบคุมภายใน-เลือกเครื่องมือให้เหมาะสมอย่างไร เรื่องที่ 296

อาจารย์ จิรพร  สุเมธีประสิทธิ์

sumetheeprasit@hotmail.com

https://chirapon.wordpress.com

การควบคุมภายในเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการที่นำกิจการสู่แนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้ และใช้เป็นสารสนเทศด้านการบริหารจัดการที่กิจการสามารถสื่อสารกับบุคลากรและหน่วยงานภายนอกได้ดี โดยเฉพาะการเปิดเผยผลการดำเนินงานทางการเงิน และยังมีส่วนช่วยส่งเสริมกิจกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance) ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีขึ้น และยังช่วยในการปรับตัวและปรับโครงสร้างทางธุรกิจตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมั่นใจมากขึ้น

รูปแบบของเครื่องมือซอฟท์แวร์เพื่อการควบคุมภายในในปัจจุบันมีการพัฒนาและนำออกมาวางจำหน่ายมากมาย ซึ่งอาจจะแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบด้วยกัน ได้แก่

1. แอบพลิเคชั่นทั่ว ๆ ไปหรือ generic Applications ที่ช่วยสนับสนุนงานควบคุม

2. การบริหารงานด้านเอกสารและกระบวนการไหลของงาน

3. เหมืองข้อมูล (Data mining) ระบบอัจฉริยะในการบริหารธุรกิจ

4. การบริหารผลดำเนินงานทางธุรกิจ และการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์แบบ real time

แต่ละกิจการจะต้องค้นหาให้ได้ว่าเครื่องมือการควบคุมภายในรูปแบบใดที่มีความเหมาะสมกับระบบและกระบวนการด้านการควบคุมภายในของกิจการ

ในการตัดสินใจดังกล่าว ผู้บริหารกิจการอาจจะต้องพิจารณาเกี่ยวกับ

1. ความพร้อมและศักยภาพของทรัพยากรในกิจการที่จะนำไปใช้ในการพัฒนาระบบและกระบวนการด้านการควบคุมภายใน ซึ่งรวมถึงบุคลากรและเงินงบประมาณที่เกี่ยวข้องด้วย

2. การเลือกระดับความทันสมัยและก้าวหน้าของเครื่องมือที่มีอยู่กันหลายระดับในบางเครื่องมือ โดยอาจจะคำนึงถึงประสิทธิภาพในการควบคุมในอนาคต

3. ความสามารถของแต่ละเครื่องมือในการกำกับ ติตาม และประเมินผลของประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการควบคุมภายในที่อาจจะให้ความสำคัญในส่วนนี้แตกต่างกันออกไป

4. ความครอบคลุมของเครื่องมือที่ไม่ใช่เพียงทำหน้าที่ในการกำกับการปฏิบัติงานเท่านั้น หากแต่ยังสามารถช่วยเป็นตัวกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ มิให้เกิดการฝ่าฝืนระเบียบและกฎหมายต่าง ๆ ด้วย

5. การทำความเข้าใจเกี่ยวกับ คุณสมบัติของเครื่องมือ และข้อจำกัดของแต่ละเครื่องมือแต่ละเครื่องมือ รวมทั้งการสนับสนุนหลังการขายจากผู้จำหน่ายและตัวแทนขายเครื่องมือเหล่านั้น  ทั้งบริการหลังการขายที่มีอยู่แล้ว และแผนการในอนาคตในการพัฒนาระบบบริการหลังการขาย ตลอดจนเครื่องมือใหม่ ๆ เพิ่มเติมที่กำลังพัฒนาหรือเตรียมนำออกเสนอขายในตลาด

6. เครื่องมือที่มีให้เลือกได้พัฒนาไปสู่การใช้เทคนิคหรือกระบวนการด้านการควบคุมภายในรูปแบบใหม่ ๆ ทดแทนรูปแบบที่ล้าสมัย หรือขาดความเที่ยงตรงเนื่องจากมีการใช้คนกำกับด้วย manual แทนที่จะเป็นการกำกับและการควบคุมภายในด้วยระบบงาน

7. เครื่องมือการควบคุมภายในนั้น ๆ มีส่วนในการลดขั้นตอน กิจกรรมการการควบคุมภายในที่เคยมีอยู่ในกิจการให้มีต้นทุนลดลง และร่นระยะเวลาด้วยหรือไม่

ในการพิจารณาปัจจัยทางเทคนิคของเครื่องมือการควบคุมภายใน ผู้บริหารอาจจะต้องพิจารณาจากปัจจัยต่อไปนี้

1. เครื่องมือการควบคุมภายในนั้นเป็นซอฟท์แวร์ที่รองรับหน้าที่และกิจกรรมด้านการควบคุมภายในที่สำคัญ และมีความจำเป็นต่อการบริหารงานการควบคุมภายในของกิจการ

2. ผู้จำหน่ายหรือตัวแทนขายเป็นกิจการที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีแนวโน้มด้านการดำเนินงานที่ยั่งยืน เพื่อสนับสนุนงานบริการหลังการขายได้เป็นเวลายาวนานตามความจำเป็นของกิจการ

3. ตำแหน่งทางการตลาดของเครื่องเครื่องมือการควบคุมภายในที่นำเสนอ เทียบกับสายการผลิตโดยรวมของตลาดเครื่องมือการควบคุมภายในโดยรวมทั้งหมดในตลาด

4. ตัวเครื่องมือการควบคุมภายในไม่มีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาในการทำงานร่วมกับระบบงานอื่นที่กิจการได้ใช้งานอยู่แล้ว

5. เป็นเครื่องมือการควบคุมภายในที่สามารถพัฒนาการทำงานบน Web based interface เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถทำงานผ่านระบบออนไลน์ได้ โดยไม่จำเป็นต้องเข้าไปติดตั้งให้ทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์พีซีรายเครื่อง

5. กิจการสามารถปรับเปลี่ยน (Customized) เครื่องมืการควบคุมภายในนั้นตามความต้องการ เพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินงานของกิจการได้มากน้อยเพียงใด

6. ผู้จำหน่ายหรือตัวแทนขายมีหลักสูตรการอบรมการใช้งานจากเครื่องมือการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ และจัดหลายครั้งเพื่อให้โอกาสพนักงานใหม่ได้เรียนรู้ตามความจำเป็น

7. เครื่องมือสามารถทำงานร่วมกับ database  ที่มีอยู่ หรือสามารถเชื่อมโยงกับโปรแกรมอื่น ๆ ได้ง่ายดายเพียงใด

8. ระดับราคาของเครื่องมือการควบคุมภายในแต่ละเครื่องมือแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด

9. การบำรุงรักษา การสนับสนุนให้เครื่องมือทำงานได้อย่างต่อเนื่อง และต้นทุนของการอัพเกรด ทั้งทางตรงและทางอ้อมแตกต่างกันอย่างไรในระหว่างเครื่องมือการควบคุมภายในแต่ละเครื่องมือ

10. มีข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) และระบบปฏืบัติการที่เกี่ยวข้อง และมีความเสี่ยงที่ประเด็นเหล่านี้จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่

ในการเลือกเครื่องมือการบริหารการควบคุมภายใน ยังจะต้องมีการพิจารณาในประเด็นสำคัญอื่น ๆ ประกอบกับการพิจารณาทางเทคนิคดังกล่าวข้างต้น

สิ่งที่อาจจะใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจเลือกเครื่องมือในการควบคุมภายใน ได้แก่

1. เครื่องมือด้านการควบคุมภายในที่จะในกิจการ ควรจะมุ่งเน้นการกำกับการปฏิบัติงานในระยะสั้นไม่เกิน 1 ปี หรือกำกับการเพิ่มมูลค่ากิจการในระยะยาวเพื่อความยั่งยืนของกิจการมากกว่า

2. กิจการมีความจำเป็นหรือมีทางเลือกอื่น ๆ ในการพัฒนาการควบคุมภายใน เช่น การออกนโยบายใหม่  การวางกรอบแนวทางปฏิบัติใหม่ หลักสูตรการอบรม  และหลักสูตรการส่งเสริมจริยธรรม หรือมีโอกาสในการออกกฎระเบียบหรือกฎหมายใหม่ ๆ เพิ่มเติม เป็นต้น ที่จะทำให้เครื่องมือการควบคุมภายในนั้นมีศักยภาพในการรองรับการเพิ่มเติมสภาพแวดล้อมในการควบคุมภายในใหม่ ๆ ได้อย่างสมบูรณ์มากกว่าเครื่องมืออื่น ๆ

3. หากนำเอาเครื่องมือการควบคุมภายในนั้นมาใช้งานในกิจการแล้ว จะต้องทำการปรับเปลี่ยนกระบวนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับเครื่องมือหรือไม่ และการปรับเปลี่ยนกระบวนการดำเนินงานดังกล่าวมีข้อดี-ข้อเสนยอย่างไร และการเปลี่ยนแปลงนั้นมีความคุ้มค่าหรือไม่

4. เครื่องมือการควบคุมภายในนั้น สามารถสอดแทรกและบูรณาการเข้ากับระบบงานอื่น ๆ และรูปแบบของเอกสารหลักฐาน ที่กิจการได้มีการใช้งานทั่วทั้งองค์กรอยู่ก่อนแล้วหรือไม่

5. กิจการได้ทำการทบทวนระบบและกระบวนการด้านเครื่องมือการควบคุมภายในที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน และลักษณะที่ใช้งานในเครื่องมือการควบคุมภายในอย่างละเอียด  และสามารถแจกแจงกลุ่มของเครื่องมือการควบคุมภายในออกเป้นกลุ่มที่มีความเพียงพอและยังไม่เพียงพอในด้านการใช้งานเพื่อเครื่องมือการควบคุมภายใน ตลอดจนระบุความล้าสมัยของเครื่องมือการควบคุมภายในได้ชัดเจนแล้วหรือไม่

ในการดำเนินการประเมินตนเองเกี่ยวกับโครงสร้างของระบบและกระบวนการด้านเครื่องมือการควบคุมภายใน อาจจะสามารถแบ่งระดับของเครื่องมือการควบคุมภายในออกไปได้เป็นระดับ ดังนี้

ระดับที่ 1 เครื่องมือการควบคุมภายในยังไม่น่าเชื่อถือและไม่มั่นใจมีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ยังคาดหมายล่วงหน้าไม่ได้แน่นอน

ยังไม่มีการออกแบบและการใช้งานอย่างเป็นระบบในด้านระบบและกระบวนการด้านการควบคุมภายใน

ระดับที่ 2 การควบคุมภายในยังไม่เป็นทางการ และไม่เป็นระบบมีการจัดวางการควบคุมภายในแต่ยังไม่เพียงพอ ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร และส่วนใหญ่ขึ้นกับการแทรกแซงด้วยการทำงานด้วย manual

ไม่มีการสื่อสารอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน

ไม่มีหลักสูตรการให้ความรู้ความเข้าใจด้านการควบคุมภายใน

ระดับที่ 3 การควบคุมภายในที่มีมาตรฐานมีการจัดวางการควบคุมภายในอย่างชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร

มีการสื่อสารอย่างเป็นทางการแก่บุคลากรเกี่ยวกับการควบคุมภายใน

อาจจะยังมีการความคลาดเคลื่อนที่ระบบการควบคุมภายในตรวจจับไม่พบในกิจการ

ระดับที่ 4 การควบคุมภายในใช้ในการกำกับและการติดตามมีการทบทวน การทดสอบเพื่อประเมินผลการใช้การควบคุมภายในเป็นระยะ ๆ

มีการสื่อสารสิ่งที่ได้จากการประเมินให้พนักงานรับทราบ และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

มีการใช้การควบคุมภายในที่เป็นระบบอัตโนมัติบางส่วน

ระดับที่ 5 มีการควบคุมภายในที่เหมาะสมให้ประโยชน์สูงสุดแก่กิจการมีกรอบการควบคุมภายในเชิงบูรณาการ  ที่ทำหน้าที่กำกับและติดตามแบบ real-time

มีการใช้งานการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และใช้เพื่อการบริหารจัดการในระดับองค์กร

เป็นการควบคุมภายในด้วยระบบอัตโนมัติเกือบทั้งหมด

มีศักยภาพและความพร้อมในการปรับปรุงระบบและกระบวนการด้านการควบคุมภายในได้อย่างทันท่วงทีและตามความจำเป็น

สนใจเชิญบรรยายหัวข้อนี้ติดต่อ sumetheeprasit@hotmail.com

เมษายน 2, 2012 Posted by | ควบคุมภายใน | , , , , , , , , , , | ใส่ความเห็น

การสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในเพื่อบริหารความเสี่ยงกิจการ – เรื่องที่ 295

อาจารย์จิรพร   สุเมธีประสิทธิ์

sumetheeprasit@hotmaail.com

https://chirapon.wordpress.com

ทุกกิจการได้มอบหมายให้บุคลากรทุกระดับต้องมีความรับผิดรับชอบในการปฏิบัติงาน ซึ่งทำให้ผู้ปฏิบัติงานต้องดำเนินการตามระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่และยังต้องพยายามหาทางสร้างการควบคุมภายในเท่าที่จำเป็นเพิ่มเติม

ดังนั้น ในกิจการส่วนใหญ่ จึงอาจจะมีความชัดเจนและสามารถที่จะบอกได้ว่ากิจการได้ใช้ระบบการควบคุมภายในอย่างไรอยู่บ้าง แต่อาจจะไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่บุคลากรแต่ละตำแหน่งสร้างขึ้นเพิ่มเติมเอง

เมื่อนานวันเข้า ผู้ปฏิบัติงานจะเกิดความเคยชินจนไม่อาจจะแยกได้ว่าสิ่งที่ปฏิบัติอยู่ในงานประจำวันนั้นเป็นเรื่องของการควบคุมภายในหรือไม่

สิ่งนี้อาจจะเป็นความเสี่ยงในมุมมองหนึ่งของกิจการ ซึ่งควรที่จะรู้ว่ามีการควบคุมภายในใดบ้างภายในกิจการ และต้องมีการค้นหาและระบุ ตลอดจนวิเคราะห์และประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในที่มีอยู่อย่างสม่ำเสมอ  และจะต้องมีการนำผลที่ได้จากการประเมินดังกล่าวไปใช้ทำแผนการพัฒนาและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องด้วย

สิ่งที่สำคัญในการทบทวนระบบและกระบวนการการควบคุมภายใน ได้แก่

1) การประเมินว่าระบบและกระบวนการของการควบคุมภายในยังสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่มาจากภายในกิจการ และมาจากภายนอกกิจการหรือไม่

2) การประเมินผลสำเร็จของการใช้งานระบบและกระบวนการในการควบคุมภายใน ว่ายังให้ผลลัพธ์ออกมาเป็นที่น่าพอใจหรือไม่ ทั้งการป้องกันการทุจริต การลดความสูญเสียและการรั่วไหล  การปฏิบัติที่ผิดพลาดหรือการฝ่าฝืนระเบียบ

3) มีการใช้ระบบและกระบวนการด้านการควบคุมภายในในเชิงบริหารอย่างพอเพียงหรือไม่

จะเห็นว่าระบบและกระบวนการของการควบคุมภายใน จำเป็นต้องทำงานร่วมกับระบบการประเมินผลที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพด้วย เพื่อนำผลจากการประเมินระบบและกระบวนการด้านการควบคุมภายในไปช่วยให้ผู้บริหารสามารถปรับปรุงและยกระดับการควบคุมภายในได้ต่อไป

ทั้งนี้ การประเมินผลของการควบคุมภายใน อาจจะมุ่งเน้นในประเด็นที่เกี่ยวกับ

1) การออกแบบระบบและกระบวนการของการควบคุมภายในมีความเหมาะสมกับเป้าหมายและกระบวนการดำเนินงานหลักของกิจการหรือไม่

2) ระบบการควบคุมภายในได้เข้าไปทำหน้าที่อย่างไรในกระบวนการดำเนินงานของกิจการ

3) เสนอแนะประเด็น จุดหรือส่วนของกิจกรรมและวิธีการในการปรับปรุงระบบและกระบวนการด้านการควบคุมภายใน ที่มีความจำเป็นต่อกิจการ

ในการประเมินระบบและกระบวนการด้านการควบคุมภายใน อาจจะยึดแนวทางตามขั้นตอนของ COSO ที่ประกอบด้วย (1) การวิเคราะห์จุดอ่อน-จุดแข็งของสภาพแวดล้อม (2) การค้นหาและระบุสถานะและปัจจัยความเสี่ยงสำคัญที่พบ (3) การเพิ่มกิจกรรมการควบคุม (4) การสื่อสารและการจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างความเข้าใจและการเข้าถึง (5) การกำกับและติดตามอย่างต่อเนื่อง

หรือกิจการอาจจะใช้วิธีการพิจารณาสถานะความเสี่ยงตามลำดับจากกว้างลงไปหามุมที่แคบ เช่น

1.การค้นหากระบวนการที่เสี่ยงหลัก ๆ จากกระบวนการไหลของงานทั้งหมด

   2. การต้นหาและระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นซึ่งแตกต่างกันในแต่ละภาระงาน

      3.การอธิบายปัจจัยหรือสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยง

        4.การระบุตัวขับเคลื่อนความเสี่ยงที่ต้องใช้ในการพิจารณาเพิ่มกิจกรรมการควบคุมภายใน

เพื่อให้เกิดการพัฒนาและยกระดับในด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน แต่ละฝ่ายงานย่อยในกิจการจึงควรจะมีรายงานผลงานในด้านการพัฒนาระบบและกระบวนการด้านการควบคุมภายในเป็นประจำ เช่น ทุก 1 ปี หรือทุก 3 เดือนหรือทุก 3 เดือน แล้วแต่กรณีว่าต้องการรับรู้ความคืบหน้าถี่มากน้อยเพียงใด

หากสภาพแวดล้อมโดยรวมและโดยทั่วไปภายในกิจการมีลักษณะที่ดี และสนับสนุนหรือเออำนวยต่อการควบคุมภายใน การควบคุมภายในก็มีโอกาสที่จะเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสร้างข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้มากขึ้น ทั้งนี้เพราะสภาพแวดล้อมภายในกิจการจะมีผลต่อการสร้างทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยมในการคำนึงถึงการควบคุมภายในแตกต่างกันมาก

ปัจจัยสำคัญที่ถือว่าเป็นสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายใน เป็นประเด็นที่ผู้บริหารและผู้ประเมินระบบและกระบวนการด้านการควบคุมภายในจะต้องให้ความสำคัญ

1) กฎบัตร คำประกาศ นโยบาย ที่ใช้ในการสื่อสารถึงมาตรฐานเชิงจริยธรรม คุณธรรม แนวปฏิบัติที่องค์กรยอมรับได้ และผลประโยชน์ที่ขัดแย้งที่ไม่พึงประสงค์

2) แนวคิดในด้านจริยธรรมที่ผู้บริหารระดับสูงแสดงเป็นตัวอย่าง ถือปฏิบัติ และมักพูดถึงอยู่เสมอ และเป็นที่รับรู้กันโดยทั่วไปภายในองค์กร

3) บรรยากาศจากเพื่อนร่วมงาน พนักงานอาวุโสในองค์กรที่สามารถรับรู้ได้จากพนักงานใหม่ที่เข้ามาภายในองค์กร

4) พฤติกรรมและการตอบโต้ การแก้ไขเมื่อเกิดปัญหา สถานการณ์ไม่พึงประสงค์ขึ้นภายในองค์กร ที่เกิดขึ้นแล้วหรือคาดว่าอาจจะมีโอกาสเกิดขึ้น

5) แนวทางการติดต่อ สื่อสาร กับสาธารณชน หน่วยงานภายนอก ภาคเอกชนอื่น ภาครัฐ คู่ค้า ผู้ตรวจสอบบัญชี และกลุ่มบุคคลหรือหน่วยงานต่าง ๆ การหลีกเลี่ยงภาษีเงินได้และภาษีอากรต่าง ๆ  ตลอดจนการนำเอาคำแนะนำ ความเห็นของกลุ่มคนแต่ละกลุ่มดังกล่าวกลับมาเกี่ยวข้องกับการปรับแผนการบริหารจัดการองค์กร

6) การบริหารจัดการกับข้อเสนอและข้อร้องเรียนของพนักงาน เป็นไปอย่างเหมาะสม เป็นธรรม มีคุณธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวมากน้อยเพียงใด

7) การจัดการกับการทุจริต การกระทำที่มิชอบ การฝ่าฝืนระเบียบภายในกิจการ และการสื่อสารในเชิงตักเตือนกับพนักงานที่เหลือ

8) การแทรกแซง การลุแก่อำนาจ ที่เป็นการละเว้นกฎ ระเบียบ ระบบและกระบวนการด้านการควบคุมภายในที่ได้วางไว้ของผู้บริหาร  และการสื่อสาร ทำความเข้าใจเหตุผลและความจำเป็นในการตัดสินใจดังกล่าวแก่พนักงานในองค์กร

9) การละเว้นการควบคุมภายในเป็นการดำเนินการเฉพาะกรณีที่ไม่เกิดบ่อย ไม่ได้กระทำอย่างพร่ำเพื่อ และดำเนินการโยผู้บริหารระดับสูงเท่านั้น

10) การมอบหมาย การสั่งการเป็นไปโดยชอบ มีจริยธรรม และคุณธรรมชี้นำ เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ไม่ใช่ความเพ้อฝัน หรือห่างไกลจากโลกแห่งความเป็นจริง และกดดันให้พนักงานต้องทำให้ได้ดั่งใจเสมอ

11) ไม่มีการให้สินบน แรงจูงใจ ระบบรางวัลเป็นพิเศษ เพื่อให้มีการกระทำที่ไม่ชอบ ไม่ถูกต้อง ไม่สมควร

12) การเลื่อนตำแหน่ง การปรับอัตราผลตอบแทนเป็นไปตามผลงานและใช้คุณธรรม โดยพิจารณาผลที่เกิดกับองค์กรเป็นหลัก

13) การมอบหมายงานพิจารณาและวิเคราะห์ในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ศักยภาพของบุคคล เป็นหลัก โดยไม่เลือกที่รักมักที่ชัง และตรงกับหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคคลนั้น ๆ

14) พนักงานมีส่วนรับรู้ผลการประเมินและพิจารณาในด้านศักยภาพ ความพร้อมของตน และประเด็นที่องค์กรต้องการให้มีการแก้ไข ปรับปรุงเพื่อผลสัมฤทธิ์ของงาน

15) การพิจารณาบรรจุ โยกย้าย บุคลากรพิจารณาโดยคำนึงถึงความรู้ ทักษะ และความสามารถที่จำเป็นกับตำแหน่งงาน

16) มีระบบและกระบวนการชัดเจนในการอบรม เพิ่มพูนความรู้ ให้คำปรึกษาแนะนำแก่พนักงาน เพื่อช่วยให้พนักงานมีสมรรถนะที่เพียงพอและจำเป็นตามตำแหน่งงาน โดยการจัดหลักสูตรที่จำเป็น การกำหนดให้พนักงานต้องเข้ารับการอบรม

17) พนักงานอาวุโสในองค์กรแสดงให้เห็นชัดว่าสามารถใช้ประสบการณ์ที่มากกว่าช่วยเหลือพนักงานใหม่ได้ และช่วยเป็นผู้ให้คำแนะนำที่ดี

18) ปรัชญาการบริหารและรูปแบบการบริหารกิจการ มีทัศนคติที่เหมาะสมในด้านการรับความเสี่ยงทางธุรกิจของกิจการ การลงทุนใหม่หรือการร่วมลงทุนที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น ในกิจกรรมที่ไม่คุ้นเคย และแสดงวิสัยทัศน์ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการเพิ่มกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงรองรับกิจกรรมเสี่ยงที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันทุกฝ่าย รวมทั้งผู้ที่ต้องปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

19) ผู้บริหารได้แสดงและกระทำให้เห็นว่ายึดการบริหารที่เน้นผลการดำเนินงานเป็นหลัก และมีการถ่ายทอดนโยบายและกลยุทธ์ระดับบนลงสู่ระดับปฏิบัติการอย่างเพียงพอ เช่น ผ่านหารกำหนด KPIs ย่อยรายฝ่าย/รายบุคคลที่ครอบคลุม KPIs ระดับองค์กร

20) กิจการไม่พบกับสภาวะที่บุคลากรในหน้าที่หรือตำแหน่งหลัก ๆ มีการลาออกไปจากกิจการ ที่อาจจะเกิดปัญหาด้านการควบคุมภายในเมื่อมีการหาบุคคลอื่นมารับช่วงงานต่อหรือทดแทน

21) การลาออกของพนักงานระดับสูงและระดับกลางไม่ได้เกินความคาดหมาย มีจำนวนมากราย หรือมากตำแหน่ง หรือไม่ได้เกิดมาจากการมีปัญหาในการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับระบบและกระบวนการด้านการควบคุมภายใน และมีกระบวนการหรือแผนงานจัดการกับสถานการณ์การลาออกดังกล่าวไว้อย่างเพียงพอ

22) ไม่ได้มีการโยกย้าย สับเปลี่ยนหมุนเวียนพนักงานจนทำให้ตำแหน่งงานหลายตำแหน่งปฏิบัติงานโดยบุคลากรที่ยังใหม่และไม่คุ้นเคยต่อหน้าที่งานนั้น ๆ และต่อการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติ

23) ผู้บริหารมีทัศนคติที่ดีและเป็นเชิงสนับสนุนต่อการพัฒนาระบบและกระบวนการด้านการควบคุมภายในในกิจการ โดยเฉพาะในด้าน

(ก) ระบบการบริหารสารสนเทศงานวิกฤติ

(ข) การปรับปรุงระบบงานเนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

(ค) การบริหารงานบุคคลที่มีความสำคัญในลำดับสูง และเน้นความสำคัญของการบริหารทุนมนุษย์

(ง) การกำกับและติดตาม  การตรวจสอบภายใน การประเมินผลการดำเนินงาน  การออกรายงานทางการเงิน/บัญชี

(จ) การปกป้องสินทรัพย์และสารสนเทศที่มีคุณค่าให้ปลอดภัยจากการเข้าถึงจากผู้ใช้ที่ไม่ได้รับสิทธิการเข้าไป

24) ผู้บริหารได้รับข้อมูลและการรายงานนำเสนอ และเข้าไปเป็นผู้นำในส่วนของ

(ก) การจัดการประเด็นของรายงานด้านวิกฤติทางการเงิน และดำเนินการอย่างระมัดระวังเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการบัญชีและการประมาณการด้วยความรอบคอบและระวังไว้ก่อน

(ข) การเปิดเผยงบประมาณ สถานะทางการเงิน และสารสนเทศที่จำเป็นในการสร้างความเข้าใจต่อการดำเนินงานและสถานะทางการเงินของกิจการ

(ค) ผู้บริหารหลีกเลี่ยงการมุ่งเน้นผลประกอบการในระยะสั้นที่อาจจะมีความผันผวนสูง และให้ความสำคัญกับแนวโน้มของความมั่นคงของกิจการในระยะยาวมากกว่า

(ง) แสดงให้เห็นว่ายอมรับไม่ได้กับการจัดทำรายงานที่ไม่ได้มาจากพื้นฐานของความจริง เพียงเพื่อทำให้ได้รายงานว่าผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย หรือให้การประมาณการตัวเลขที่ไม่สมเหตุสมผล

25) โครงสร้างองค์กรถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสภาพแวดล้อมสำคัญด้านการควบคุมภายใน ซึ่งควรจะ

(ก) มีความเหมาะสมกับขนาดของกิจการและลักษณะของการดำเนินงานของกิจการ  โดยอาจจะพิจารณาว่าโครงสร้างที่ทำให้สารสนเทศและกระบวนการไหลไปตามที่ควรอย่างราบรื่น

(ข) มีการกระจายอำนาจและการรวบอำนาจไว้ที่ศูนย์กลางในรดับต่าง ๆ อย่างเหมาะสมกับลักษณะของการดำเนินงานและการบริหารจัดการ

(ค) มีการกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน และได้ทำการสื่อสารให้มีการรับทราบและเข้าใจกันทั่วทั้งองค์กร

(ง) บุคลากรที่รับผิดชอบกิจกรรมสำคัญหรือภารกิจหลักของกิจการมีความเข้าใจในหน้าที่และความรับผิดชอบของตนอย่างดี รวมทั้งหน้าที่ในด้านการควบคุมภายใน และต้องทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความเข้าใจอย่างเพียงพอเช่นเดียวกัน

(จ) สายการรายงานมีความชัดเจน และผู้นำเสนอรายงานสามารถนำส่งข้อมูลด้านการบริหารที่เพียงพอและที่จำเป็นในการบริหารจัดการตามหน้าที่และความรับผิดชอบ

(ฉ) ผู้บริหารระดับกลางสามารถสื่อสารและเข้าถึงผู้บริหารระดับสูงเพื่อการนำเสนอ เพื่อขอความเห็นชอบและรายงานผลการดำเนินงาน  หรือปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

(ช) ผู้บริหารระดับสูงมีการทบทวนโครงสร้างองค์กรและทำการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรตามความจำเป็นและเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

(ซ) มีจำนวนของพนักงาน โดยเฉพาะตำแหน่งบริหารอย่างเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่และคความรับผิดชอบ โดยไม่มีบุคลากรที่ต้องทำงานล่วงเวลาเพื่อภาระหนักเกินไป หรือทำงานนอกเหนือหน้าที่

26) การกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ การกระจายอำนาจความรับผิดชอบเป็นไปอย่างเหมาะสมแก่บุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม ในอันที่จะเกิดผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย โดยพิจารณาจาก

(ก) การจัดสรรอำนาจและความรับผิดชอบพิจารณาในองค์รวมทั้งองค์กร และทำการสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับรู้อย่างเพียงพอ

(ข) ความรับผิดชอบในการตัดสินใจมีความเชื่อมโยงกับอำนาจที่ได้มอบหมายให้ และเป็นสิ่งที่บุคลากรรายคนสามารถรับผิดรับชอบได้

(ค) มีกระบวนการ กลไกในการกำกับ ติดตามการใช้อำนาจรายบุคคลตามที่ได้มีการมอบอำนาจให้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

(ง) รายละเอียดลักษณะงาน (Job description) ชี้ชัดถึงระดับของอำนาจหน้าที่แบะความรับผิดชอบในแต่ละตำแหน่ง

(จ) กระบวนการประเมินผลการดำเนินงานรายบุคคลได้นำเอาปัจจัยความสำเร็จในด้านการควบคุมภายในด้วยตนเองตามตำแหน่ง หน้าที่ และความรับผิดชอบเป็นปัจจัยพิจารณาด้วย

27) นโยบายและแนวปฏิบัติในด้านการบริหารงานมีความครอบคลุมทุกกระบวนการและทุกขั้นตอน และเป็นไปอย่างเหมาะสม พิจารณาได้จาก

(ก) มีการสื่อสารและชี้แจงพนักงานเข้าใหม่เกี่ยวกับสมรรถนะที่ต้องการจากการทำงานและว่าจ้างตั้งแต่แรก

(ข) มีการวางมาตรฐานหรือเงื่อนไขในการว่าจ้างบุคลากรที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ ที่เน้นการศึกษา ประสบการณ์ พฤติกรรมเชิงจริยธรรม

(ค) พนักงานแต่ละคนจะมีการวางแผนการพัฒนาระยะยาวตั้งแต่ปฐมนิเทศและการอบรมระหว่างปฏิบัติงาน

(ง) มีการให้คำปรึกษา แจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงาน แนวทางการปรับปรุงผลดำเนินงานให้รับทราบ พร้อมคำแนะนำที่จำเป็น

(จ) มีการกำหนดวินัยที่ต้องดำเนินการอย่างเพียงพอเพื่อจัดการกับการฝ่าฝืนนโยบาย หรือมาตรฐานเชิงจริยธรรม

(ฉ) ก่อนการว่าจ้างพนักงาน จะมีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม การตรวจสอบประวัติจากผู้อ้างอิง นายจ้างเดิม และสอบทานปริญญาบัตรและใบประกอบวิชาชีพเฉพาะ (ถ้ามี)

(ช) มีการแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้ที่ทำหน้าที่พี่เลี้ยงหรือที่ปรึกษา เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่พนักงานใหม่และพนักงานที่อาวุโสน้อยกว่าเกี่ยวกับวิธีการ ทางเลือกในการปฏิบัติงานที่จำเป็นอย่างเพียงพอ

28) มีกลไกในการกำกับและติดตาม ทบทวนการดำเนินงานในภาพรวมทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบ โดยอาจจะพิจารณาจาก

(ก) การว่าจ้างผู้ตรวจสอบอิสระภายนอก

(ข) การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่มีที่มาจากคณะกรรมการบริษัท

(ค) เพิ่มเติมรายงานผลการตรวจสอบส่วนที่มาจากการประสานงานระหง่างผู้ตรวจสอบภายกับผู้สอบบัญชีภายนอก

(ง) งานตรวจสอบภายในครอบคลุมการตรวจสอบกลยุทธ์ การตรวจสอบการบริหาร  และการตรวจสอบระบบบริหารความเสี่ยง

สนใจเชิญบรรยายหัวข้อนี้ติดต่อ sumetheeprasit@hotmail.com

 

มีนาคม 31, 2012 Posted by | ควบคุมภายใน | , , , , , , , , , , , | ใส่ความเห็น

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 104 other followers